1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Πόλεμος και έκτακτες εξουσίες (Έννοια)
    2. Ευρώπη (Γεωγραφικό Όνομα)
    3. Ιστορία (Έννοια)