Στάμου, Γιώργος [Συγγραφέας]. Αναπαράσταση οντολογικής γνώσης και συλλογιστική

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Ελληνικά