Βασικές έννοιες της ιστορίας της τέχνης : το πρόβλημα της εξέλιξης του στιλ στη νεότερη τέχνη - Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2006

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Wölfflin, Heinrich
 4. Κοκαβέσης, Φώτης
 5. Παπανικολάου, Μιλτιάδης (1947-)
 6. Heinrich Wölfflin; πρόλογος Μιλτιάδης Παπανικολάου
 7. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2006-3
 8. 300 σελίδες : εικόνες ; 24 εκατοστά
 9. 9789606645709
 10. Περιέχει βιβλιογραφία και ευρετήριο
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Από την ημέ­ρα της κυ­κλο­φο­ρί­ας του βι­βλίου αυτού ήταν φα­νε­ρή η επί­δρα­ση των σκέ­ψε­ών του πά­νω στην επι­στή­μη και στο ευρύ­τε­ρο κοι­νό, που συ­νε­χί­στη­κε επί δε­κα­ε­τί­ες. Οι «Βα­σι­κές έν­νοι­ες της ιστο­ρί­ας της τέ­χνης» του Wolfflin γο­νι­μο­ποί­η­σαν και κα­θό­ρι­σαν την πο­ρεία των πνευ­μα­τι­κών επι­στη­μών και κά­θε εν­δι­α­φέ­ρο­ντος για την τέ­χνη. Και όσο εντο­νό­τε­ρη ήταν η απή­χη­ση του βι­βλίου, τό­σο εντο­νό­τε­ρη γι­νό­ταν η συ­ζή­τη­ση γύ­ρω από αυτό, που πα­ρα­κι­νού­σε τον Wolfflin να επε­ξερ­γά­ζε­ται και να τε­λει­ο­ποιεί συ­νε­χώς το πνευ­μα­τι­κό οικο­δό­μη­μα που είχε κα­τα­σκευ­ά­σει το από­γειο της δη­μι­ουρ­γι­κό­τη­τάς του. Οι δη­μο­σι­εύ­σεις και τα βι­βλία του, που ακο­λού­θη­σαν τις «Βα­σι­κές έν­νοι­ες της ιστο­ρί­ας της τέ­χνης», πρέ­πει να εντα­χθούν στο πλαί­σιο αυτής της συ­ζή­τη­σης, ίχνη της οποί­ας μπο­ρούν συ­χνά να βρε­θούν στους προ­λό­γους των αλ­λε­παλ­λή­λων εκ­δό­σε­ων του βι­βλίου.

   Επίκεντρο