Μέθοδοι κοινωνικής έρευνας - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Gutenberg, 2017

 1. Manifestation
 2. Bryman, Alan (1947-2017)
 3. Σακελλαρίου, Παναγιώτης Δ.
 4. Αϊδίνης, Αθανάσιος
 5. Πρώτη έκδοση
 6. Αθήνα: Gutenberg, 2017
 7. 810 σελίδες : πίνακες, διαγράμματα ; 26 εκατοστά
 8. 9789600118858
 9. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές (σ. [757]-787) και ευρετήριο
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Αναλυτικά περιεχόμενα
   Σχετικά με τον συγγραφέα
   Οδηγός βιβλίου
   ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
   1 Η φύση και η διαδικασία της κοινωνικής έρευνας
   2 Στρατηγικές κοινωνικής έρευνας: Ποσοτική έρευνα και ποιοτική έρευνα
   3 Το ερευνητικό σχέδιο
   4 Ο προγραμματισμός του ερευνητικού εγχειρήματος και η διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων
   5 Το πρώτο βήμα: Η βιβλιογραφική επισκόπηση
   6 Ζητήματα δεοντολογίας και πολιτικής στην κοινωνική έρευνα
   ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: Η ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
   7 Η φύση της ποσοτικής έρευνας
   8 Η δειγματοληψία στην ποσοτική έρευνα
   9 Δομημένη συνέντευξη
   10 Ερωτηματολόγια ατομικής συμπλήρωσης
   11 Η διατύπωση ερωτήσεων
   12 Δομημένη παρατήρηση
   13 Ανάλυση περιεχομένου
   14 Η χρήση των υφιστάμενων δεδομένων
   15 Ανάλυση ποσοτικών δεδομένων
   16 Εισαγωγή στη χρήση του στατιστικού προγράμματος IBM SPSS
   ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ: Η ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
   17 Η φύση της ποιοτικής έρευνας
   18 Η δειγματοληψία στην ποιοτική έρευνα
   19 Εθνογραφία και συμμετοχική παρατήρηση
   20 Η συνέντευξη στην ποιοτική έρευνα
   21 Ομάδες εστίασης
   22 Η γλώσσα στην ποιοτική έρευνα
   23 Τα τεκμήρια ως πηγή δεδομένων
   24 Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων
   25 Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων με τη χρήση Η/Υ: NVino
   ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ
   26 Η υπέρβαση του διαχωρισμού μεταξύ ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας
   27 Η έρευνα μεικτών μεθόδων: Ο συνδυασμός ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας
   28 Η συγγραφή της κοινωνικής έρευνας
   Γλωσσάρι
   Βιβλιογραφία
   Ευρετήριο ονομάτων
   Ευρετήριο όρων

   Politeianet