Σύνταγμα και Βουλή : αυτονομία και ανέλεγκτο των εσωτερικών του σώματος - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2012

 1. Έκδοση
 2. Γεραπετρίτης, Γιώργος
 3. Πρώτη έκδοση
 4. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2012
 5. xli, 261 σελίδες ; 24 εκατοστά
 6. 9789605620493
 7. Βιβλιογραφία: σελίδες 243-256. Ευρετήρια: σελίδες 257-261
Eξώφυλλο έκδοσης
  • ΜΕΡΟΣ Α'
   ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
   ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ
   Α. Έννοια και ιστορικοί προσδιορισμοί
   1. Έννοια αυτονομίας
   2. Φορέας της αυτονομίας
   3. Η ιστορική λειτουργία της αυτονομίας στο πολίτευμα
   4. Η αναγωγή της αυτονομίας στο Σύνταγμα
   Β. Φύση και νομικός χαρακτηρισμός του Κανονισμού
   1. Οι μη κανονιστικές θεωρίες
   2. Η κανονιστική θεωρία
   Γ. Ένταξη του Κανονισμού στην ιεραρχία των πηγών
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
   Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
   Α. Η αυτονομία στην ελληνική συνταγματική ιστορία
   1. Η αυτονομία στα ελληνικά Συντάγματα
   2. Αυτονομία και κανονισμοί των αντιπροσωπευτικών σωμάτων
   Β. Όργανα παραγωγής του Κανονισμού
   Γ. Διαδικασία παραγωγής του Κανονισμού
   Δ. Περιεχόμενο του Κανονισμού
   1. Ειδική ύλη του Κανονισμού
   2. Γενική ύλη του Κανονισμού
   α. Ο προσδιορισμός του "τρόπου λειτουργίας" της Βουλής
   β. Η αμφιβολία σχετικά με την ένταξη στον "τρόπο λειτουργίας"
   Ε. Έκταση αυτονομίας του Κανονισμού
   1. Αποκλειστικότητα της ύλης
   α. Υπέρβαση εκ του νόμου
   β. Υπέρβαση εκ του Κανονισμού
   i. Παραπομπή σε κοινό νόμο για την καθιέρωση κοινοβουλευτικών αρμοδιοτήτων
   ii. Εξουσιοδοτήσεις προς τον Πρόεδρο ή σχηματισμούς της Βουλής
   2. Περιορισμός της ύλης
   α. Εξαιρέσεις του κανόνα
   i. Προγράμματα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης
   ii. Δίωξη πολιτικών προσώπων
   β. Περιπτωσιολογία υπερβάσεων
   i. Ο έλεγχος προ της υποβολής αίτησης για την άδεια άρσης της βουλευτικής ασυλίας
   ii. Η μη έκδοση προεδρικού διατάγματος για τη σύγκληση της τακτικής συνόδου
   iii. Η διατύπωση γνώμης για τον ορισμό προσώπων σε θέσεις δημοσίου ενδιαφέροντος
   iv. Κλήτευση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων σε ακρόαση
   v. Οι αντιρρήσεις επί συνταγματικότητας νομοσχεδίου / πρότασης νόμου από βουλευτές
   ΣΤ. Όρια αυτονομίας του Κανονισμού
   ΜΕΡΟΣ Β'
   ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
   Η ΘΕΣΜΙΚH ΔΙAΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝEΛΕΓΚΤΟΥ ΣΤΟ ΙΣΧYΟΝ ΣYΝΤΑΓΜΑ
   Α. Η κρατούσα άποψη για το ανέλεγκτο
   1. Η ιστορική διαδρομή
   2. Η ουσιαστική και τυπική αντισυνταγματικότητα
   3. Η θεωρία των εσωτερικών και εξωτερικών τυπικών στοιχείων
   Β. H ratio του ανέλεγκτου
   1. Η βεβαίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας
   2. Η αυτονομία της Βουλής
   3. Ο νομοθέτης ως φύλακας του συντάγματος
   4. Το ζήτημα της ανασφάλειας του δικαίου
   5. Η επιβάρυνση της Βουλής και της δικαιοσύνης
   Γ. Οι βάσεις του ανέλεγκτου στο ελληνικό Σύνταγμα
   1. Ο έλεγχος συνταγματικότητας "κατά το περιεχόμενο"
   2. 'Αρση αμφισβήτησης "ουσιαστικής" συνταγματικότητας
   3. Η οριστικώς αποφαινόμενη Βουλή
   4. Ο "εξαιρετικός" έλεγχος εσωτερικών θεμάτων
   Δ. Παρένθεση: Τα διδάγματα του συγκριτικού δικαίου
   E. Η ανάγκη για επαναθεώρηση της έκτασης του δικαστικού ελέγχου
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
   ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΘΕΩΡΙΑ ΑΝΕΛΕΓΚΤΟΥ
   A. Τυπολογία των interna corporis
   1. Τυπικό κριτήριο
   2. Λειτουργικό κριτήριο
   3. Αξιακό κριτήριο
   4. Πραγματολογικό κριτήριο
   5. Σύνθετο κριτήριο - Η άποψη της μελέτης
   B. Θετική υπαγωγή και περιπτωσιολογία
   1. Ζητήματα για τα οποία το Σύνταγμα φέρει επιτακτική διατύπωση
   2. Ζητήματα αρμοδιότητας εκ του Συντάγματος
   α. Αρμοδιότητα μεταξύ Κανονισμού και κοινού νόμου
   β. Αρμοδιότητα σχηματισμών της Βουλής
   γ. Αρμοδιότητα Ελεγκτικού Συνεδρίου επί συνταξιοδοτικών νομοσχεδίων
   δ. Κατά χρόνο άσκηση της αρμοδιότητας του σύνθετου νομοθετικού οργάνου
   3. Πλημμέλειες που προκύπτουν από το κείμενο του νόμου
   α. Ειδικότητα νόμων που ρυθμίζουν συγκεκριμένα θέματα
   β. Συνοχή των νόμων
   Γ. Αρνητική υπαγωγή και περιπτωσιολογία
   1. Ζητήματα συγκρότησης και σύνθεσης του νομοθετικού σώματος
   2. Ζητήματα που αφορούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής νομοσχεδίου και πρότασης νόμου
   3. Ζητήματα διαδικασίας συζήτησης και ψήφισης

   Politeianet