Διαδικαστικός προγραμματισμός : η γλώσσα C - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015

Bibliographic Info

Manifestation
Πρώτη έκδοση
298 σελίδες
978-960-603-057-4

1. Εισαγωγή – βασικά στοιχεία προγράμματος 2. Μεταβλητές – Είσοδος/έξοδος προγράμματος – Εκφράσεις και Τελεστές 3. Έλεγχος ροής προγράμματος 4. Συναρτήσεις 5. Πίνακες - αλφαριθμητικά 6. Δείκτες 7. Δυναμική διαχείριση μνήμης 8. Απαριθμητικοί τύποι δεδομένων - Δομές - Ενώσεις 9. Αρχεία 10. Γραμμικές δομές δεδομένων 11. Διεπαφές

Το προτεινόμενο σύγγραμμα στοχεύει στην εισαγωγή του πρωτοετούς φοιτητή στις έννοιες του διαδικαστικού προγραμματισμού, του δομημένου προγραμματισμού και του τμηματικού προγραμματισμού. Ως όχημα θα χρησιμοποιηθεί η γλώσσα C, που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των γλωσσών προγραμματισμού υψηλού επιπέδου με την ευελιξία προγραμματισμού σε χαμηλότερο επίπεδο, λόγω των εγγενών χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων της. Αρχικά θα καλυφθούν οι βασικές έννοιες του προγραμματισμού (βασική δομή προγράμματος, μεταβλητές, είσοδος-έξοδος, προτάσεις, τελεστές, γλωσσικές κατασκευές επανάληψης και διακλάδωσης, πίνακες και αλφαριθμητικά. Ακολούθως θα περιγραφούν πιο σύνθετα τμήματα του αντικειμένου όπως τύποι οριζόμενοι από το χρήστη, συναρτήσεις και αρχεία. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διαχείριση των δεδομένων (δείκτες, κλήση κατ΄αναφορά, δυναμική δέσμευση μνήμης). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην αρθρωτή ανάπτυξη των προγραμμάτων και στην ανάπτυξη διαφανειών. Το τελευταίο κεφάλαιο του συγγράμματος θα αφιερωθεί σε μία εισαγωγή σε βασικές γραμμικές δομές δεδομένων (ουρά, στοίβα, συνδεδεμένη λίστα). Κύριος άξονας της ανάπτυξης των κεφαλαίων θα αποτελέσει η εξοικείωση με τις έννοιες μέσω παραδειγμάτων και μελέτης περιπτώσεων.