1. Έκδοση
  2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
    1. Χασάπης, Δημήτριος Δ.
  3. Πρώτη έκδοση
    1. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015
    1. 1. Εισαγωγή 2. Μέτρηση των συντελεστών στατικής και κινητικής τριβής 3. Σύνθεση αρμονικών ταλαντώσεων 4. Θεμελιώδης Εξίσωση της Μηχανικής 5. Συντελεστής γραμμικής θερμικής διαστολής 6. Σύνθεση ομοεπιπέδων δυνάμεων 7. Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση 8. Ελεύθερη πτώση 9. Προσδιορισμός της ροπής αδράνειας με τη μέθοδο των στροφικών ταλαντώσεων 10. Νόμος του Hooke - αρμονική ταλάντωση σπειροειδούς ελατηρίου 11. Προσδιορισμός της επιτάχυνσης της βαρύτητας με το απλό εκκρεμές 12. Νόμος του Ohm 13. Ο πυκνωτής σε κύκλωμα συνεχούς (Κύκλωμα RC συνεχούς) 14. Φαινόμενο συντονισμού σε εξαναγκασμένες ηλεκτρομαγνητικές ταλαντώσεις κυκλώματος RLC σε σειρά 15. Προσδιορισμός της σταθερής της παγκόσμιας έλξης κατά Cavendish 16. Ένταση του γήινου μαγνητικού πεδίου 17. Βαθμονόμηση θερμοστοιχείου 18. Η δίοδος p-n ως ανορθωτής και το τρανζίστορ ως ενισχυτής ρεύματος 19. Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή και αυτεπαγωγή 20. Νόμος θερμικής ακτινοβολίας των Stefan - Boltzmann 21. Φάσμα περίθλασης του υδρογόνου και του υδραργύρου 22. Νόμος του Joule

    1. Το βιβλίο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύγγραμμα για το εργαστηριακό τμήμα του μαθήματος της Φυσικής, όπως αυτό διδάσκεται κυρίως σε Τμήματα Μηχανικών. Μετά από μια συνοπτική αλλά περιεκτική εισαγωγή στη Θεωρία Σφαλμάτων και στις μεθόδους γραφικής απεικόνισης και αξιολόγησης πειραματικών μετρήσεων, ακολουθούν είκοσι μια Εργαστηριακές Ασκήσεις από την περιοχή της Μηχανικής, του Ηλεκτρομαγνητισμού, της Θερμότητας, της Ηλεκτρονικής και της Ατομικής Φυσικής. Για κάθε μια από αυτές υπάρχει συνοπτική αλλά πλήρης θεωρητική τεκμηρίωση της πειραματικής μεθοδολογίας, συμπεριλαμβανομένων και ερωτήσεων αυτοελέγχου, ενώ ακολουθεί αναλυτική περιγραφή της πειραματικής διαδικασίας και του τρόπου αξιολόγησης (υπολογιστικού και γραφικού) των πειραματικών μετρήσεων. Στις πρώτες από τις ασκήσεις αναπτύσσεται αναλυτικά και ο τρόπος υπολογισμού των σφαλμάτων που υπεισέρχονται, ώστε οι ασκούμενοι να εξοικειωθούν με τη σχετική μεθοδολογία και να μπορούν να την εφαρμόσουν στις υπόλοιπες ασκήσεις. Στην ηλεκτρονική μορφή του βιβλίου η πειραματική διαδικασία θα περιγράφεται μέσω αυτοτελών Flash animations.