Από τις σύνθετες τέχνες στα υπερμέσα και τους νέους εικονικούς-δυνητικούς χώρους. Ένα εγχειρίδιο για τον καλλιτέχνη που ασχολείται με την ψηφιακή τέχνη Α' Τόμος, Το περιβάλλον δημιουργίας και παρουσίασης της ψηφιακής τέχνης. Τα ψηφιακά εργαλεία της καλλιτεχνικής έκφρασης - : Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015

Bibliographic Info

Manifestation
423 σελίδες
978-960-603-372-8
Κριτικός αναγνώστης: Μακρής, Δημήτριος
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές
Γλωσσική επιμέλεια: Πανταζή, Ζωή ; γραφιστική επιμέλεια: Μέλη, Άννα
Ελλάδα

1. Γενεαλογία των μέσων
2. Προσπάθεια περιγραφής της ψηφιακής τέχνης
3. Το εργαστήριο του σύγχρονου καλλιτέχνη και οι χώροι προβολής του ψηφιακού έργου
4. Οι δικτυακές ομάδες τα κοινωνικά κινήματα και ο ρόλος τους στην Τέχνη
5. Οι διαδικτυακοί πολυχρηστικοί κόσμοι
6. Η διαδικασία δημιουργίας στις ψηφιακές τέχνες: Μεθοδολογία του ψηφιακού έργου. Αφήγηση – σενάριο – πολυσενάριο – προγραμματισμός
7. Τα βασικά ψηφιακά εργαλεία καλλιτεχνικής επεξεργασίας και διαχείρισης της εικόνας
8. Τα ψηφιακά εργαλεία καλλιτεχνικής έκφρασης που αφορούν στις νέες εικόνες (τρισδιάστατα γραφικά)
9. Τα ψηφιακά εργαλεία καλλιτεχνικής έκφρασης που αφορούν τον ήχο
10. Τα ψηφιακά εργαλεία καλλιτεχνικής έκφρασης που αφορούν στον συνδυασμό ή στη διαχείριση της εικόνας και του ήχου
11. Το διαδραστικό έργο και το τεχνολογικό υπόβαθρο της διάδρασης
12. Ο προγραμματισμός ως δημιουργική πράξη
13. Επί μέρους διαδικασίες και εργαλεία για την παραγωγή και προώθηση ενός έργου

Κάλλιπος

Το βιβλίο εισάγει τον αναγνώστη στον χώρο της ψηφιακής τέχνης. Επιχειρεί να περιγράψει το συνεχώς εξελισσόμενο νέο περιβάλλον εργασίας, επικοινωνίας και προβολής του ψηφιακού έργου τέχνης. Περιγράφει, επίσης, τα νέα εργαλεία καλλιτεχνικής έκφρασης, αλλά και τα εργαλεία οργάνωσης, αρχειοθέτησης και επικοινωνίας, στοιχεία απαραίτητα για την καλλιτεχνική δημιουργία.

Γράφεται με τέτοιον τρόπο ώστε να μην δεσμεύεται τόσο από ένα συγκεκριμένο λογισμικό, τις αναβαθμίσεις ή την αντικατάστασή του, όσο και από μια συγκεκριμένη αισθητική (φιλοσοφία) που περιορίζει την έκταση του χώρου και των εννοιών στις οποίες αναφέρεται. Είναι ένα εγχειρίδιο για έναν ιδιαίτερα πλατύ και ασαφή χώρο που βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη. Για τους παραπάνω λόγους, προσπαθεί κυρίως να κάνει μια οντολογική περιγραφή του ψηφιακού έργου τέχνης, του χώρου όπου εμφανίζεται, και των λειτουργιών του και να δώσει, όσο είναι δυνατόν πιο καθαρά, κάποιες κατευθύνσεις μεθοδολογίας και όχι συγκεκριμένες τεχνικές συνδεμένες με συγκεκριμένα λογισμικά και υλισμικά ή αισθητικές δεσμεύσεις.

Η ύλη του χωρίζεται σε δύο τόμους και αντιστοιχεί σε δύο εξάμηνα διδασκαλίας: Ο τόμος Α εισάγει τον αναγνώστη στο ψηφιακό περιβάλλον μέσα στο οποίο δημιουργούνται και παρουσιάζονται τα ψηφιακά έργα τέχνης. Περιγράφει το σύγχρονο εργαστήριο καθώς και τα εργαλεία της ψηφιακής τέχνης, τον χώρο επικοινωνίας, αρχειοθέτησης και επεξεργασίας, καθώς και τον χώρο στον οποίο προβάλλεται ο συγκεκριμένος τομέας της τέχνης.

Ο τόμος Β παρουσιάζει και αναλύει όλα τα στάδια για την δημιουργία ενός ψηφιακού έργου, τη σύλληψη της ιδέας, την οργάνωσή της, την προεργασία, τα τεχνολογικά και αισθητικά ζητήματα. Στη συνέχεια παρουσιάζει με λεπτομέρεια όλα τα στάδια της παραγωγής με παραδείγματα, αναφορές και πίνακες. Αναλύει τις ειδικές περιπτώσεις που αφορούν στην ψηφιακή τέχνη, καθώς και τα νέα περιβάλλοντα για την συνεργασία, ενημέρωση και παρουσίαση του έργου ψηφιακής τέχνης.

Κάλλιπος