1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας (Έννοια)
    2. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)