1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Αποδημία και εποίκηση (Έννοια)
    2. Κοινωνικές απόψεις (Έννοια)
    3. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)