Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της -- Πολιτική και διακυβέρνηση