Τσιώλης, Γιώργος [Συγγραφέας]. Μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης στην ποιοτική κοινωνική έρευνα

Έργο (αυτοτελές έργο)
2014
Ελληνικά
Τσιώλης, Γιώργος
 • - Πώς ορίζεται η ποιοτική κοινωνική έρευνα και ποια είναι τα θεμελιακά της χαρακτηριστικά
  - Πώς σχεδιάζουμε μια έρευνα σύμφωνα με τις αρχές της ποιοτικής προσέγγισης και πώς διατυπώνουμε ενδεδειγμένα ερευνητικά ερωτήματα
  - Πώς διαρθρώνεται η ερευνητική διαδικασία στην ποιοτική έρευνα
  - Πώς κωδικοποιούμε ποιοτικά δεδομένα και κατασκευάζουμε μια εμπειρικά θεμελιωμένη θεωρία σύμφωνα με τις αρχές της Grounded Theory
  - Πώς αναλύουμε κείμενα βιογραφικών αφηγήσεων
  - Τι είδους γενικεύσεις μπορούμε να αξιώσουμε στις ποιοτικές μελέτες
  - Ποια κριτήρια ελέγχου ποιότητας αποδέχονται οι ερευνητές που υιοθετούν την ερμηνευτική προσέγγιση
  - Μπορούν τα ποιοτικά δεδομένα να επαναχρησιμοποιηθούν και να αναλυθούν δευτερογενώς
  - Πώς αξιολογούνται στην ποιοτική ανάλυση λογισμικά προγράμματα όπως το NVivo 10
  Ο συγγραφέας επιχειρεί να απαντήσει στα παραπάνω με συστηματικό και μεθοδολογικά τεκμηριωμένο τρόπο. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην παρουσίαση των τεχνικών και των διαδικασιών ανάλυσης που προτείνονται στο πλαίσιο δύο δημοφιλών προσεγγίσεων: της Εμπειρικά θεμελιωμένης θεωρίας (Grounded Theory) και της βιογραφικής αφηγηματικής προσέγγισης. Επιδιώκει, επίσης, να παρουσιάσει προτάσεις για όλα τα στάδια του ερευνητικού σχεδιασμού μιας ποιοτικής έρευνας και να διαφωτίσει σημεία που συχνά προκαλούν παρανοήσεις.
  Το Επίμετρο του βιβλίου εισάγει τον αναγνώστη με απλό και κατανοητό τρόπο στη χρήση του λογισμικού προγράμματος NVivo 10, που αποτελεί έναν πολύτιμο βοηθό του ερευνητή κατά τη διαχείριση, οργάνωση και ανάλυση ποιοτικών δεδομένων. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

  Βιβλιoπωλείο Πολιτεία