Εργαστηριακές ασκήσεις κλινικής χημείας - αναθεωρημένη έκδοση. - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2017

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Γεωργίου, Ζωή | Καρκαλούσος, Πέτρος | Κρούπης, Χρήστος | Παπαϊωάννου, Άγγελος | Πλαγεράς, Παναγιώτης | Σπυρόπουλος, Βασίλειος | Τσότσου, Γεωργία Ελένη | Φούντζουλα, Χριστίνα
 4. Καρκαλούσος, Πέτρος
 5. Κλαδά, Νεκταρία | Σταυρουλάκης, Πέτρος
 6. αναθεωρημένη έκδοση
 7. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2017
 8. 406 σ. : εικ.
 9. 9789606031137
 10. Περιλαμβάνει αγγλοελληνικό και ελληνοαγγλικό λεξιλόγιο.
 11. Περιλαμβάνει βιβλιογραφίες.
 12. Ελλάδα
 13. Πατήστε εδώ
  • Κεφάλαιο 1ο. Βασικές αρχές φωτομετρίας και χρωματομετρικών αναλύσεων -- Κεφάλαιο 2ο. Χρωματομετρικοί προσδιορισμοί τελικού σημείου. Παραδείγματα από τη κλασική κλινική χημεία κατά τον προσδιορισμό υποστρωμάτων. Βαθμονόμηση και τεχνική -- Κεφάλαιο 3ο. Κινητικοί χρωματομετρικοί προσδιορισμοι. παραδείγματα από την κλασική κλινική χημεία κατά το προσδιορισμό των ενζύμων. Βαθμονόμηση και τεχνική. Κεφάλαιο 4ο. Εργαστηριακός έλεγχος οξεοβασική ισορροπίας και ηλεκτρολυτών -- Κεφάλαιο 5ο. Ηλεκτροφόρηση. Βασικές αρχές - σύγχρονη τεχνολογία. Εφαρμογές στη κλινική χημεία -- Κεφάλαιο 6ο. Ανοσοχημικοί προσδιορισμοί. Βασικές αρχές ELISA -- Κεφάλαιο 7ο. Αυτόματοι αναλυτές και σύγχρονη βιοιατρική τεχνολογία στο εργαστήριο κλινικής χημείας -- Κεφάλαιο 8ο. Υγρή χρωματογραφία υψηλής πίεσης (απόδοσης) στην κλινική χημεία. Βασικές αρχές και παραδείγματα -- Κεφάλαιο 9ο. IVD προϊόντα - εσώκλειστα φυλλάδια των αντιδραστηρίων και πληροφορίες που περιλαμβάνουν. Ο προσδιορισμός των τιμών αναφοράς και άλλες σχετικές απαιτήσεις -- Κεφάλαιο 10. Υλικά αναφοράς - ιχνηλασιμότητα. Διαπίστευση εργαστηρίων. Η έννοια της αβεβαιότητας -- Κεφάλαιο 11ο. Ο έλεγχος ποιότητας στις σύγχρονες αναλύσεις κλινικής χημείας -- Κεφάλαιο 12ο. Η ατομική απορρόφηση και οι εφαρμογές της -- Κεφάλαιο 13ο. Η υπέρυθρη φασματοσκοπία και οι εφαρμογές της στην κλινική χημεία -- Κεφάλαιο 14ο. Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας στο κλινικό εργαστήριο. Διαχείριση υγειονομικών αποβλήτων.

  • Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα πλήρες εργαστηριακό βοήθημα για τους φοιτητές που προορίζονται να δουλέψουν σε διαγνωστικό εργαστήριο κλινικής χημείας όπως φοιτητές τμημάτων Ιατρικών Εργαστηρίων, Χημείας, Βιολογίας και Ιατρικής της ειδικότητας της βιοπαθολογίας. Συγκεκριμένα καλύπτονται τα αντικείμενα των βιοχημικών αναλύσεων (υποστρώματα, ένζυμα κ.α.), των ανοσοχημικών αναλύσεων (ορμόνες, καρκινικοί δείκτες κ.α.), των ηλεκτρολυτών (ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια) αλλά και εξειδικευμένες τεχνικές όπως είναι η υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης, η υπέρυθρος φασματοσκοπία και η ατομική απορρόφηση.
   Βασικός σκοπός του βιβλίου του είναι να καλυφθούν:
   1. Οι βασικές αρχές αναλύσεων.
   Θα περιγραφούν οι βασικές αρχές μεθόδου των βιοχημικών αναλύσεων. Νόμος Lambert-Beer, ιδιότητες του φωτός, καμπύλες αναφοράς, τύποι βιοχημικών αναλύσεων (τελικού σημείου, κινητικές). Βασικές αρχές ανοσοχημικών αναλύσεων (ELISA). Τα στάδια της βιοχημικής ανάλυσης σε δια χειρός και αυτόματες αναλύσεις. Ειδικά για τις εξετάσεις της κλασικής κλινικής χημείας θα δοθεί κατάλογος και ερμηνεία των βασικών μεθόδων ανάλυσης. Για κάθε τύπο ανάλυσης θα δοθούν παραδείγματα και ασκήσεις.
   2. Η σύγχρονη τεχνολογία των αναλυτών.
   Θα γίνει σύντομη ανασκόπηση της ιστορίας της σχετικής τεχνολογίας από το φωτόμετρο μέχρι τον σύγχρονο βιοχημικό αναλυτή. Θα περιγραφούν οι διαφορετικές τεχνολογίες σε διαφορετικά είδη αναλυτών (συνεχούς ροής, τυχαίας προσπέλασης), τα βασικά μηχανολογικά τμήματα των βιοχημικών και ανοσοχημικών αναλυτών αλλά και των απλών φωτομέτρων, των ιοντοεπιλεκτικών ηλεκτροδίων, των αναλυτών HPLC και της ατομικής απορρόφησης.
   3. Ο έλεγχος ποιότητας.
   Θα περιγραφεί η βασική αρχή του στατιστικού ελέγχου ποιότητας, τα τυχαία και συστηματικά σφάλματα, τα διαγράμματα ελέγχου, η διαφορά του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου ποιότητας κ.α.
   4. Η ασφάλεια εργαστηρίου
   Επιπλέον επιμέρους κεφάλαια του βιβλίου καλύπτουν και τη διδασκαλία του ISO 15189 στα βιοχημικά εργαστήρια.