Εγκληματολογία - Πέμπτη έκδοση. - Αθήνα;Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2011

 1. Έκδοση
 2. Αλεξιάδης, Στέργιος Α. (1939-)
 3. Πέμπτη έκδοση
 4. Αθήνα, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2011
 5. 402 σελίδες ; 24 εκατοστά
 6. 9789604456727
Εξώφυλλο έκδοσης
  • πρόλογοι

   εισαγωγή

   1. οι εγκληματολογικοί ή ποινικοί κλάδοι της νομικής επιστήμης
   2. οι εγκληματολογικοί κλάδοι της νομικής επιστήμης
   3. η εγκληματολογία ως αυτοτελής εγκληματολογικός κλάδος
   4. η επιστημονική κίνηση στο χώρο της εγκληματολογίας
   5. η εξέλιξη της εγκληματολογίας
   6. η διδασκαλία της εγκληματολογίας

   μέρος πρώτο

   το έγκλημα και η εγκληματικότητα

   τμήμα πρώτο

   το έγκλημα

   κεφάλαιο ι: προσδιορισμός της έννοιας

   η έννοια του εγκλήματος: νομικό και πραγματικό έγκλημα

   κεφάλαιο ιι: η αιτιολογία του εγκλήματος

   1. η φύση και η αιτιολογία του εγκλήματος
   2. η αιτιολογική προσέγγιση του εγκλήματος
   3. η ερμηνευτική προσέγγιση του εγκλήματος
   4. η φύση του εγκλήματος και η εμφάνιση του ως βιοκοινωνικού φαινομένου

   κεφάλαιο iii: το πέρασμα στην πράξη του εγκλήματος

   1. εισαγωγικές παρατηρήσεις: η απόφαση για τέλεση εγκλήματος
   2. τα (οικονομικά) κίνητρα της εγκληματικής συμπεριφοράς
   3. οι ευκαιρίες προς διάπραξη εγκλήματος
   4. το προσδοκώμενο από την τέλεση του εγκλήματος όφελος
   5. τα αντικίνητρα και ο ρόλος τους στη λήψη της απόφασης για διάπραξη εγκλήματος
   6. τελικές παρατηρήσεις: η απόφαση για τέλεση εγκλήματος

   τμήμα δεύτερο

   η εγκληματικότητα

   1. η έννοια της εγκληματικότητας
   2. οι διακρίσεις της εγκληματικότητας
   3. η μέτρηση της εγκληματικότητας
   4. η οικονομία της εγκληματικότητας
   5. η πρόγνωση της μελλοντικής εξέλιξης της εγκληματικότητας

   μέρος δεύτερο

   ο εγκληματίας και το θύμα

   τμήμα πρώτο

   ο εγκληματίας

   κεφάλαιο πρώτο ο προσδιορισμός του εγκληματία

   1. εισαγωγικές παρατηρήσεις
   2. ο "εγκληματίας" ως αντικείμενο ενδιαφέροντος της εγκληματολογίας

   κεφάλαιο δεύτερο η προσωπικότητα του εγκληματία

   1. η διερεύνηση της προσωπικότητας του εγκληματία
   2. η βία ως στοιχείο της προσωπικότητας του εγκληματία. βία και έγκλημα.

   2α η βία ως στοιχείο της προσωπικότητας του εγκληματία. οι βίαιοι εγκληματίες.

   2β η βία ως στοιχείο της προσωπικότητας του εγκληματία. βία και εγκληματικότητα

   1. η επικινδυνότητα του εγκληματία

   κεφάλαιο τρίτο κατηγορίες εγκληματιών

   1. η διάκριση των εγκληματιών σε κατηγορίες ως θεωρητικό πρόβλημα
   2. η διάκριση των εγκληματιών σε νομοθετικές κατηγορίες

   κεφάλαιο τέταρτο οι εγκληματικές οργανώσεις

   1. το οργανωμένο έγκλημα - οι εγκληματικές οργανώσεις
   2. οι εγκληματικές οργανώσεις στην Ελλάδα
   3. οι διεθνικές εγκληματικές οργανώσεις: η διεθνής αντίδραση
   4. το διασυνοριακό έγκλημα
   5. η διαφθορά ως όπλο των εγκληματικών οργανώσεων

   το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος

   τμήμα δεύτερο

   το θύμα

   κεφάλαιο πρώτο η μελέτη του θύματος

   1. το θυμα στην εγκληματολογια. η εμφανιση της θυματολογιας
   2. ο προσδιορισμός του θύματος
   3. το θύμα ως παράγοντας του εγκλήματος
   4. ο ρόλος του θύματος στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης
   5. η προστασία του θύματος

   κεφάλαιο δεύτερο ο φόβος θυματοποίησης

   1. ο φόβος του εγκλήματος
   2. επιπτώσεις του φόβου του εγκλήματος
   3. αντιδράσεις στο φόβο του εγκλήματος

   μέρος τρίτο

   η αντεγκλητική πολιτική

   1. έννοια και περιεχόμενο της αντεγκλητικής πολιτικής
   2. οργάνωση και σύγχρονες κατευθύνσεις της αντεγκλητικής πολιτικής
   3. η κοινωνική αντεγκλητική πολιτική (ante delictum)
   4. η ποινική αντεγκλητική πολιτική (post delictum)
   5. η καταργητική τάση (abolitionismus) ως πολιτική απέναντι στο έγκλημα
   6. η αποκαταστατική θυματολογική πολιτική
   7. όρια της αντεγκλητικής πολιτικής: η προστασία των ατομικών ελευθεριών
   8. η διαχείριση του ποινικού συστήματος

   παράρτημα: οι πρωτοπόροι

   γενικός βιβλιογραφικός πινάκας

   ευρετήρια

   Politeianet