Εισαγωγή στην επιχειρησιακή έρευνα - Δέκατη έκδοση. - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2019

  1. Έκδοση
  2. Taha, Hamdy A.
  3. Μάργαρης, Αθανάσιος Ι.
  4. Κατσαβούνης, Στέφανος
  5. Δέκατη έκδοση
  6. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2019
  7. 756 σελίδες : πίνακες, γραφήματα
  8. 9789604186914
    •  Τι είναι η επιχειρησιακή έρευνα;, Μοντελοποίηση με γραμμικό προγραμματισμό, Μέθοδος simpex και ανάλυση ευαισθησίας, Δυισμός και ανάλυση μεταβελτιστοποίησης, Μοντέλο μεταφοράς και οι παραλλαγές του, Το Δικτυακό μοντέλο, Προχωρημένος γραμμικός προγραμματισμός, Προγραμματισμός στόχων, Ακέραιος γραμμικός προγραμματισμός, Ευρετικός προγραμματισμός, Το πρόβλημα του περιοδεύοντος πωλητή (TSP), Αιτιοκρατικός δυναμικός προγραμματισμός, Μοντελοποίηση αποθεμάτων και εφοδιαστικές αλυσίδες, Ανασκόπηση της Βασικής θεωρίας πιθανοτήτων, ανάλυση αποφάσεων και παίγνια, Πιθανοτικά μοντέλα αποθεμάτων, Αλυσίδες Markov, Συστήματα ουρών αναμονής, Μοντελοποίηση με προσομοίωση, Κλασσική θεωρία βελτιστοποίησης, Αλγόριθμοι μη γραμμικού προγραμματισμού, Α: Στατιστικοί πίνακες, Β: Μερικές απαντήσεις σε επιλεγμένα προβλήματα, Γ: Μοντέλα πρόβλεψης, Δ: Ανασκόπηση διανυσμάτων και πινάκων, Κατάλογος σχημάτων, Βιβλιογραφία, Ευρετήριο.