1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Ευρώπη (Γεωγραφικό Όνομα)
    2. Κοινωνική ζωή και έθιμα (Έννοια)