1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2012
  3. Ελληνικά
    • Η οδηγία για τους οικοτόπους (ενδιαιτήματα) αποτελεί την πιο φιλόδοξη πρωτοβουλία που έχει αναληφθεί ποτέ για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη. Εκδόθηκε πριν από 20 χρόνια ως απάντηση στην αυξανόμενη ανησυχία που εξέφρασε η πλειονότητα των Ευρωπαίων την εποχή εκείνη, όσον αφορά την αμείλικτη παρακμή και την ολοσχερή καταστροφή των φυσικών οικοτόπων και της άγριας χλωροπανίδας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μαζί με την οδηγία για τα πτηνά, θέτει τα πρότυπα για τη διατήρηση της φύσης και στις 27 χώρες της ΕΕ και επιτρέπει στα κράτη μέλη να συνεργαστούν, με σκοπό την επίτευξη του ίδιου στόχου και στο ίδιο νομοθετικό πλαίσιο, για την προστασία των πλέον απειλούμενων ειδών και οικοτόπων μας, ανεξάρτητα από πολιτικά ή διοικητικά σύνορα.