1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2013
  3. Ελληνικά
    • Κοινή γεωργική πολιτική της ΕΕ: στόχος η επισιτιστική μας ασφάλεια, η διαφύλαξη της υπαίθρου και η προστασία του περιβάλλοντο