Οικονόμου, Γιώργος [Συγγραφέας]. Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2020
  3. Ελληνικά
    • Η μελέτη επιχειρεί να πραγματευθεί το θέμα της διττής επίδρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στους εγχώριους θεσμούς τοπικής και περιφερειακής διακυβέρνησης: αφ’ ενός ως παράγοντα πίεσης για προσαρμογές, αφ’ ετέρου ως πεδίο προσφοράς ευκαιριών υποεθνικής κινητοποίησης. Ειδικότερα, αναζητά το βαθμό στον οποίο αναπτύχθηκε η απευθείας και αδιαμεσολάβητη κινητοποίηση των ελληνικών τοπικών και περιφερειακών θεσμών στην ΕΕ, ως αποτέλεσμα διαδοχικών μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών, οι οποίες, χρονολογικά, εκκίνησαν στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1980 με σκοπό την αποκέντρωση. Η απευθείας δραστηριοποίηση των αυτοδιοικητικών και αποσυγκεντρωμένων αρχών της χώρας στην ΕΕ διερευνάται μέσω τριών τύπων κινητοποίησης που συνδέονται με προσπάθειες: α) άντλησης χρηματοδοτικών πόρων, β) άσκησης επιρροής σε θεσμικά όργανα της ΕΕ, και γ) προώθησης οριζόντιων συνεργασιών. Η ανάλυση διερευνά το βαθμό που οι πιέσεις εξευρωπαϊσμού και εκσυγχρονισμού των τοπικών και περιφερειακών θεσμών ευνόησαν την ανάπτυξη της απευθείας κινητοποίησής τους στο υπερεθνικό (ενωσιακό) επίπεδο. Η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, το εξευρωπαϊστικό φαινόμενο και ο ιστορικός νεοθεσμισμός συγκροτούν το πλαίσιο ανάλυσης, ενώ εμπειρικά δεδομένα αντλούνται από διακριτές μελέτες περίπτωσης για κάθε τύπο κινητοποίησης με σκοπό την εξαγωγή ευρύτερων συμπερασμάτων.