Έρευνες για τον τουρισμό στην Ελλάδα & την Κύπρο : μια ανθρωπολογική προσέγγιση - Αθήνα: Εκδόσεις Προπομπός, 2002

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Γαλάνη-Μουτάφη, Βασιλική
 4. Βασιλική Γαλανή-Μουτάφη
 5. Αθήνα: Εκδόσεις Προπομπός, 2002
 6. 316 σελίδες ; 24 εκατοστά
 7. Τουρισμός και ελεύθερος χρόνος
 8. 9607860241
 9. Κείμενο στα ελληνικά και αγγλικά.
 10. Περιλαμβάνει βιβλιογραφία και ευρετήριο
  • Μέρος 1. Ανθρωπολογία και τουρισμός (Anthropology and tourism): 1. Ο πολυεπιστημονικός χαρακτήρας της μελέτης του τουρισμού (The multi-disciplinary character of the study of tourism) -- 2. Στόχοι του παρόντος κεφαλαίου (The chapter's objectives) -- 3. Η συνάφεια ανθρωπολογίας και τουρισμού (The relationship of anthropology to tourism -- 4. Κατευθύνσεις της ανθρωπολογικής έρευνας στον τουρισμό (Directions of anthropological research in tourism) -- 5. Εννοιολογικές προσεγγίσεις του τουρισμού και της κατηγορίας του τουρίστα (Conceptualizing tourism and the category of tourist) -- 6. Συνέπειες ή "επιπτώσεις" του τουρισμού (Consequences or "impacts'' of tourism) -- 7. "Παράδοση", πολιτισμική ταυτότητα και τουρισμός (''Heritage'', cultural identity and tourism) -- 8. Έμφυλες σχέσεις, έμφυλες ταυτότητες και τουρισμός (Gender relations, gender identities and tourism) -- 9. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού και το ζήτημα της αειφορίας (Alternative forms of tourism and the issue of sustainability) -- 10. Συμπεράσματα (Conclusion) -- 11. Βιβλιογραφία (Bibliography) -- Μέρος 2. Σχολιασμένη βιβλιογραφία της τουριστικής έρευνας (Annotated bibliography of tourism research) Δημοσιευμένες εργασίες στην αγγλική και στην ελληνική (Published works in english and greek): 1. Μαζικός τουρισμός: πρότυπα, τάσεις κα διαρθρωτικά προβλήματα (Mass tourism: patterns, trends aproblems) -- 2. Συνέπειες του τουρισμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο (Tourism and its effects at the national and regional level) -- 3. Επιδράσεις του τουρισμού στο τοπικό επίπεδο: κοινωνικο-πολιτισμικές πρακτικές, ιδεολογίες και συλλογικές ταυτότητες (Tourism and its implications at the local level: socio-cultural practices, ideologies and collective identities) -- 4. Τουρίστες, ντόπιοι και τουριστικές αναπαραστάσεις κσυναντήσεις (Tourists, locals and tourist representations and encounters) -- 5. Τουρισμός και περιβάλλον (Tourism and the environment) -- 6.Τουρισμός και πολιτισμός (Tourism and culture) -- 7. Τουριστικός σχεδιασμός, διοίκηση και εκπαίδευση (Tourism planning, management and education) -- 8. Τουρισμός και πολιτικά ζητήματα (Tourism politics) -- 9. Εναλλακτικά μοντέλα τουρισμού (Alternative models of tourism) -- Μέρος 3. Κριτικές παρατηρήσεις πάνω στη σχολιασμένη βιβλιογραφία (Critical commentaries on the annotated bibliography): 1. Η συγκρότηση της βιβλιογραφίας (The assemblage of the bibliography) -- 2. Η πορεία της τουριστικής έρευνας (The course of tourism research) -- 3. Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι (Quantitative and qualitative methods) -- 4. Προτεινόμενες κατευθύνσεις της τουριστικής έρευνας (Suggested directions of tourism research) -- 5. Βιβλιογραφία -- Μέρος 4. Ευρετήριο κυρίων ονομάτων (Author index)