1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Μισθοί και ημερομίσθια (Έννοια)
    2. Απόφοιτοι πανεπιστημίων (Έννοια)
    3. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)
    4. Στατιστική (Έννοια)