Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης [Συγγραφέας]. Λεξικό ∆ημοτικών ∆ιαμερισμάτων

Έργο (αυτοτελές έργο)
2000
Ελληνικά
  • Το Πρόγραμμα "Ι. Καποδίστριας" (Ν. 2539/1997) συνένωσε τους ΟΤΑ της χώρας και εισήγαγε νέα τοπωνύμια. Ωστόσο η διακριτότητα των ∆ημοτικών ∆ιαμερισμάτων καθώς και η διατήρηση των ονομασιών, στο πλαίσιο πάντοτε του νέου ΟΤΑ στον οποίο ένα έκαστο από αυτά ανήκει, δυσκολεύει τον εύκολο γεωγραφικό του προσδιορισμό. Έτσι η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης εκτιμώντας αυτή την ανάγκη και επιθυμώντας να διευκολύνει όλους όσους έχουν ανάλογο ενδιαφέρον, εξέδωσε αυτό το βοήθημα το οποίο ελπίζουμε να είναι χρήσιμο. Με την ευκαιρία εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες σε όλους τους συντελεστές της έκδοσης, για το τελικό αποτέλεσμα.