Επιτελεστικότητα (Φιλοσοφία)

  1. Έννοια
  2. Ελληνικά