Δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2013

 1. Έκδοση
 2. Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη, Πατρίνα (1962-)
 3. Πρώτη έκδοση
 4. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2013
 5. xxii, 369 σελίδες ; 24 εκατοστά
 6. 9789605621704
 7. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές (σ. [345]-362) και ευρετήριο
Εξώφυλλο έκδοσης
  • ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
   ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
   ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η κοινωνική ασφάλιση, θεσμός με κοινωνικό σκοπό και οικονομική λειτουργία
   ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
   1. Οριοθέτηση του δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης
   Το δίκαιο της κοινωνικής προστασίας
   Οι κοινωνικοί κίνδυνοι
   Οι τεχνικές αντιμετώπισης των κοινωνικών κινδύνων
   Οι κλάδοι του δικαίου της κοινωνικής προστασίας
   Τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης
   2. Πηγές του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης
   Οι κρατικές πηγές
   Οι υπερκρατικές πηγές
   3. Οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
   Οργανωτικά χαρακτηριστικά
   Το νομικό καθεστώς των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης
   4. Η υπαγωγή στην κοινωνική ασφάλιση
   Έννοια και συνέπειες της υπαγωγής
   Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση
   Η αυτοδίκαιη υπαγωγή και η υποχρεωτική
   Είδη ασφάλισης
   Διαφορές σχετικά με την υπαγωγή στην ασφάλιση
   ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
   1. Η χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης
   Συστήματα χρηματοδότησης των παροχών
   Οι πόροι των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης
   Διαφορές σχετικά με τις εισφορές και τους κοινωνικούς πόρους των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης
   2. Οι κοινωνικοασφαλιστικές παροχές
   Έννοια και νομική φύση των παροχών
   Το περιουσιακό δικαίωμα στις παροχές
   Οι δικαιούχοι των παροχών
   Τα είδη των κοινωνικοασφαλιστικών παροχών
   Οι προϋποθέσεις για την απονομή των παροχών
   Κατηγοριοποίηση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και θανάτου των ασφαλισμένων ανάλογα με τον χρόνο υπαγωγής στην ασφάλιση ή/και τον χρόνο θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος
   Ο υπολογισμός των συντάξεων
   Κοινές παροχές για όλους τους ασφαλισμένους
   Οι διαφορές στη χορήγηση των παροχών
   3. Τάσεις για την αναμόρφωση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας στην ΕΕ
   Η κρίση της κοινωνικής ασφάλισης ως πρόκληση προσαρμογής στις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες του 21ου αιώνα
   Στρατηγικές επιλογές για την αναμόρφωση του ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης
   Ρυθμίσεις που αφορούν στη μείωση των δαπανών και την αύξηση των εσόδων του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης
   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
   Ι Κριτική στην άποψη που διακρίνει τον ασφαλιστικό κίνδυνο από την προνοιακή ανάγκη
   II ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ BISMARCK ΚΑΙ BEVERIDGE
   III Θεωρητικό μοντέλο για τη διάκριση μεταξύ βασικής και ανταποδοτικής σύνταξης
   ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
   ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

   Politeianet