1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Δεσποτισμός (Έννοια)
    2. Ιστορία (Έννοια)