Λογιστική εταιριών : με εκτενείς αναφορές στα διεθνή λογιστικά πρότυπα και προσαρμοσμένη στο νόμο 3604/2007 - Πέμπτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, 2008

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Παπαναστασάτος, Αναστάσιος Σ. | Σαρσέντης, Βασίλειος Ν. (1928-)
 4. Πέμπτη έκδοση
 5. Βασιλείου Ν. Σαρσέντη, Αναστασίου Σπ. Παπαναστασάτου
 6. Αθήνα: Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, 2008
 7. 631 σελίδες : εικόνες ; 24 εκατοστά
 8. 9789603517368
 9. Βιβλιογραφία: σελίδες [627]-631
Εξώφυλλο έκδοσης
  • ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α΄ ΕΚΔΟΣΕΩΣ
   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε΄ ΕΚΔΟΣΗ
   ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ
   ΚΕΦ.Ι. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
   Έννοια της εταιρίας
   Οι εταιρίες του εμπορικού δικαίου
   Το κεφάλαιο των εταιριών
   Ίδιο κεφάλαιο - Εταιρικό κεφάλαιο
   Η αρχή της σταθερότητας του κεφαλαίου
   Το πρόβλημα του εκτοκισμού των ιδίων κεφαλαίων
   Νομική προσωπικότητα και οικονομική οντότητα των εταιρικών επιχειρήσεων
   Χαρακτηριστικά της μεγάλης σύγχρονης επιχειρήσεως
   Η Λογιστική των Εταιρικών Επιχειρήσεων
   Ζητήματα που αντιμετωπίζει η Λογιστική Εταιριών
   Λογαριασμοί του Ε.Γ.Λ.Σ. που εξυπηρετούν τους σκοπούς της Λογιστικής Εταιρειών
   ΚΕΦ.ΙΙ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
   -Η Ομόρρυθμη Εταιρία (Ο.Ε.)
   Έννοια και χαρακτηριστικά της Ο.Ε.
   Διατυπώσεις συστάσεως της Ο.Ε.
   Η λογιστική παρακολούθηση των σχέσεων της Ο.Ε. με τους εταίρους της
   Αντικείμενο εταιρικής εισφοράς - Βασικές λογιστικές εγγραφές συστάσεως Ο.Ε.
   Ειδικές περιπτώσεις εταιρικής εισφοράς
   Παραδείγματα εγγραφών συστάσεως Ο.Ε.
   Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου
   Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου
   Διανομή του επιχειρησιακού αποτελέσματος στις Ο.Ε.
   Τρόποι καθορισμού συμμετοχής στο αποτέλεσμα
   Ο σχηματισμός αποθεματικών στην Ο.Ε.
   Η φορολογία των κερδών της Ο.Ε.
   Λογιστικές εγγραφές διανομής αποτελεσμάτων
   Λύση και εκκαθάριση της Ο.Ε.
   Λογιστική διαδικασία της εκκαθαρίσεως
   Οι λογιστικές εγγραφές εκκαθαρίσεως
   -Ετερόρρυθμη Εταιρία (Ε.Ε.)
   Έννοια και χαρακτηριστικά της Ε.Ε.
   Λογιστικές ιδιορρυθμίες των Ε.Ε.
   Η εκκαθάριση των Ε.Ε.
   -Οι Προσωπικές Εταιρίες του Π.Δ. 326/1994
   -Συμμετοχική ή Αφανής Εταιρία
   Έννοια και χαρακτηριστικά
   Η λογιστική της συμμετοχικής εταιρίας
   Η μέθοδος του τελικού μερισμού
   Η μέθοδος του άμεσου μερισμού
   Η λογιστική των συμμετοχικών εταιριών στο πλαίσιο του Ε.Γ.Λ.Σ.
   -Ασκήσεις
   ΚΕΦ.ΙΙΙ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ: Α΄ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
   -Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των διαφόρων μορφών εταιρικής συγκροτήσεως
   -Τα κατά νόμο όργανα διοικήσεως της Α.Ε.
   -Δημοσιότητα
   -Παρατηρήσεις σχετικά με τη διοίκηση της Α.Ε.
   Αφανής μέτοχος
   Αποτελεσματική πλειοψηφία
   Ανώτατη Διοίκηση και επιχειρησιακός φορέας
   -Γενική επισκόπηση της λογιστικής των Α.Ε.
   Γενικότητες
   Διατάξεις του Ν. 2190 (αρθρ. 42α) για τις ετήσιες λογιστικές καταστάσεις
   -Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.)
   Το θεωρητικό υπόβαθρο των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π.
   Επιδιώξεις των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π
   Η οργάνωση των λογιστικών βιβλίων για τις ανάγκες που προκύπτουν από την εφαρμογή των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π.
   Οι λογιστικές καταστάσεις κατά τα Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π.
   -Λογιστική κατά τη σύσταση της Α.Ε.
   Βασικές παρατηρήσεις
   Οι λογιστικές εγγραφές συστάσεως Α.Ε.
   Ανακεφαλαιωτικό παράδειγμα
   -Υποδείγματα ετήσιων λογιστικών καταστάσεων
   ΚΕΦ.IV. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ: Β΄ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦ. - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
   -Γενικά για το μετοχικό κεφάλαιο
   -Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
   -Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου
   -Απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου
   -Κατηγορίες μετοχών
   -Τιμές των μετοχών
   Ονομαστική αξία ή τιμή των μετοχών
   Τιμή εκδόσεως των μετοχών
   Αγοραία τιμή των μετοχών
   Εσωτερική ή λογιστική αξία της μετοχής Υπολογιστική ή θεωρητική αξία μετοχής
   -Λογιστική ή εσωτερική αξία της μετοχής ειδικά
   -Γενικά περί της εκδόσεως μετοχών και εισαγωγής τους στο Χρηματιστήριο Αξιών
   -Το δικαίωμα εγγραφής
   -Ειδικές κατηγορίες μετοχών
   Μετοχές εκδιδόμενες υπό το άρτιο
   Μετοχές χωρίς ονομαστική αξία
   Μετοχές θησαυροφυλακίου (treasury stocks)
   Η απόκτηση από τις ελληνικές Α.Ε. δικών τους μετοχών
   -Ιδρυτικοί τίτλοι
   Κατηγορίες ιδρυτικών τίτλων
   Η λογιστική παρακολούθηση των ιδρυτικών τίτλων
   ΚΕΦ.V. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ: Γ΄ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΛΥΣΗ [...]
   ΚΕΦ.VI. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ: Δ΄ ΠΕΡΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
   ΚΕΦ.VII. ΜΙΚΤΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΚΑΤΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
   ΚΕΦ.VIII. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ: ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΣΠΑΣΕΙΣ
   ΚΕΦ.IX. ΟΜΙΛΟΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
   ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Ε.Γ.Λ.Σ.
   ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

   Politeianet