1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Πολιτική ιδεολογία (Έννοια)
    2. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)