Διοικητική επιστήμη : λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων στην κοινωνία της πληροφορίας - Δεύτερη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, 2006

 1. Έκδοση
 2. Πραστάκος, Γρηγόρης Π.
 3. Δεύτερη έκδοση
 4. Αθήνα: Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, 2006
 5. 598 σελίδες : πίνακες, σχεδιαγράμματα ; 25 εκατοστά
 6. 9603515019
 7. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Πρόλογος
   1. Η Διοικητική Επιστήμη στην Κοινωνία της Πληροφορίας
   2. Διοικητική Επιστήμη και Λήψη Αποφάσεων
   3. Επισκόπηση των Μοντέλων Λήψης Αποφάσεων
   4. Γραμμικός Προγραμματισμός
   5. Παραδείγματα Προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού
   6. Δυϊκότητα και Ανάλυση Ευαισθησίας
   7. Χρήση Η/Υ για προβλήματα Γραμμικού Προγραμματισμού
   8. Προβλήματα Δικτύων
   9. Προγραμματισμός Έργων
   10. Ακέραιος Προγραμματισμός
   11. Εφαρμογές Ακέραιου Προγραμματισμού
   12. Δυναμικός Προγραμματισμός
   13. Λήψη αποφάσεων με Πολλαπλά Κριτήρια
   14. Χρήση Η/Υ για Πολυκριτήρια Ανάλυση
   15. Θεωρία Αποφάσεων
   16. Προσομοίωση
   17. Εφαρμογές της προσομοίωσης με τη χρήση Η/Υ
   18. Υλοποίηση της Απόφασης

   Politeianet