Φοίτος, Δημήτριος Γ. (1930-) [Συγγραφέας]. Μαθήματα γεωβοτανικής

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. 2009
 3. Ελληνικά
  • Η Γεωβοτανική ή Φυτογεωγραφία αποτελεί κλάδο τη Βοτανική και ασχολείται με την εμφάνιση, την εξάπλωση, αλλά και την δυναμική τη κατανομή του φυτικού κόσμου επί τη Γη , κατά την διάρκεια τη εξελικτική τη πορεία . Αναζητεί, επίση , τα βασικά αίτια και του κανόνε , που διέπουν την εν λόγω κατανομή, αλλά και την συμβίωση των διαφόρων ομάδων των φυτών.

   Το ενδιαφέρον τη Γεωβοτανική επικεντρώνεται, κυρίω , στα χερ- σόβια φυτά και μάλιστα στα επικρατούντα, σήμερα, Σπερματόφυτα. Τον υδρόβιο έμβιο κόσμο ερευνά, ειδικότερα, η Υδροβιολογία.

   Είναι φανερό από τα αναφερθέντα, το πόσο πολύπλοκα είναι τα προβλήματα, καθώ και οι τασσόμενοι σκοποί τη Γεωβοτανική . Γι’ αυτό, δεν βασίζεται μόνο στην Βοτανική επιστήμη (Μορφολογία, Φυ- σιολογία, Συστηματική των Φυτών κ.λπ.), αλλά χρησιμοποιεί και τι γνώσει τη Γεωλογία , Κλιματολογία , Παλαιοβοτανική , Ανθρωπο- βιολογία κ.λπ.

  •