1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Γυναίκες στην πολιτική (Έννοια)
    2. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)