Βασικοί θεσμοί δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου - Ένατη έκδοση. - Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2017

 1. Έκδοση
 2. Σπηλιωτόπουλος, Επαμεινώνδας Π. (1925-) | Χρυσανθάκης, Χαράλαμπος Γ.
 3. Ένατη έκδοση
 4. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2017
 5. xviii, 141 σελίδες ; 24 εκατοστά
 6. 9789606222870
 7. Περιέχει ευρετήριο
 8. Η έκδοση αυτή κατέστη αναγκαία μετά τις εκτεταμένες και επανειλημμένες, ιδιαιτέρως κατά την τριετία 2013-2016, μεταβολές του Ν. 3528/2007 "Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ" (ΥΚ), οι οποίες, όπως φαίνεται, δυστυχώς δεν πρόκειται να σταματήσουν
Εξώφυλλο έκδοσης
   • Το προσωπικό της δημόσιας διοίκησης
   • Η συγκρότηση του σώματος των δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων
   • Το σώμα των δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων
   • Η υπηρεσιακή κατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων
   • Πειθαρχική ευθύνη
   • Η αστική και ποινική ευθύνη των δημοσίων υπαλλήλων
   • Η λύση της σχέσης των δημοσίων υπαλλήλων με το δημόσιο
   • Η δικαστική προστασία των δημοσίων υπαλλήλων
  • Η ένατη πλήρως ενημερωμένη έκδοση του έργου "Βασικοί θεσμοί Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου" κατέστη αναγκαία μετά τα νέα νομοθετήματα, ιδίως εκείνα κατ' εφαρμογή των Μνημονίων, που επηρεάζουν και μεταμορφώνουν το Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο. Οι βασικοί θεσμοί του Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου αποδίδουν με περιεκτικό και εμπεριστατωμένο τρόπο τους πάγια διαμορφωμένους θεσμούς του Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου, όπως έχουν αποσαφηνιστεί από τις διατάξεις του Συντάγματος και του Υπαλληλικού Κώδικα, που ρυθμίζουν τη νομική κατάσταση των υπαλλήλων του Κράτους. Στην ένατη ενημερωμένη έκδοση του έργου περιλαμβάνονται εκτεταμένες μεταβολές που επέφερε ο νομοθέτης στον Ν 3528/2007 "Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ".

   Το έργο διακρίνεται σε οκτώ κεφάλαια: Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στο Προσωπικό της Δημόσιας Διοίκησης, όπου αναλύεται η έννοια του οργάνου του Κράτους και αποδίδεται ο ορισμός του Προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης. Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζονται οι διακρίσεις του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και ο ορισμός του δημοσίου υπαλλήλου, καθώς και οι γενικές διακρίσεις των δημοσίων υπαλλήλων. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται τα συστήματα συγκρότησης του σώματος των δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων και η συγκρότηση του σώματος των δημοσίων υπαλλήλων κατά το ελληνικό δίκαιο. Στο τρίτο κεφάλαιο ερμηνεύονται και αναλύονται τα θέματα πρόσβασης και εισόδου στο Σώμα των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και οι προϋποθέσεις διορισμού ή πρόσληψης αυτών. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η υπηρεσιακή κατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων. Ειδικότερα, αναλύονται οι περιορισμοί των δικαιωμάτων των δημοσίων υπαλλήλων, τα δικαιώματα και τα καθήκοντά τους και οι μεταβολές της υπηρεσιακής τους κατάστασης, όπως η τοποθέτηση, η μετακίνηση, η μετάθεση, η απόσπαση, η προαγωγή, η μετάταξη, η διαθεσιμότητα και η αργία. Το πέμπτο κεφάλαιο περιλαμβάνει το ουσιαστικό πειθαρχικό δίκαιο και την πειθαρχική διαδικασία. Περιγράφονται μεταξύ άλλων, τα πειθαρχικά αδικήματα, οι πειθαρχικές ποινές, τα πειθαρχικά όργανα, η εκδίκαση της πειθαρχικής υπόθεσης και η εκτέλεση της πειθαρχικής απόφασης. Επιπλέον, παρουσιάζεται η σχέση πειθαρχικής και ποινικής δίκης. Στο κεφάλαιο έκτο αναπτύσσονται θέματα αστικής και ποινικής ευθύνης των δημοσίων υπαλλήλων και παράλληλα ενδελεχώς περιγράφονται οι προϋποθέσεις θεμελίωσης αυτής της ευθύνης. Το έβδομο κεφάλαιο επικεντρώνεται στη λύση της σχέσης των δημοσίων υπαλλήλων με το Δημόσιο και ιδίως στις μορφές της αυτοδίκαιης λύσης, στην παραίτηση και στην απόλυση. Στο όγδοο κεφάλαιο ερμηνεύονται θέματα δικαστικής προστασίας δημοσίων υπαλλήλων. Εξειδικεύονται τα ένδικα βοηθήματα και τα ένδικα μέσα τα οποία ενσαρκώνουν τη δικαστική προστασία των δημοσίων υπαλλήλων, όπως είναι η αίτηση ακυρώσεως, η υπαλληλική προσφυγή, η προσφυγή-αγωγή και η έφεση στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

   Το παρόν έργο στο οποίο παρουσιάζονται τα βασικά θέματα και αρχές του δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου έχει στόχο να ενημερώσει τον αναγνώστη για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο των δημοσίων υπαλλήλων μετά τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές.

   BiblioNet