Δουμανίδου, Σοφία [Συγγραφέας]. Εφαρμοσμένες γλωσσικές δραστηριότητες

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2016
  3. Ελληνικά
    • Είναι παγκοίνως παραδεκτό ότι η επικοινωνία ―και πρωτίστως η γλωσσική― είναι η πιο σημαντική ανθρώπινη κοινωνική λειτουργία. Ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται κανείς τη γλώσσα του καθορίζει σε μεγάλο ποσοστό την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα της επικοινωνίας του με τους άλλους. Για τον λόγο αυτόν η γλωσσική διδασκαλία αποτελεί παγκοσμίως ένα από τα βασικά ζητούμενα της εκπαιδευτικής διαδικασίας ―και μάλιστα από την πρώτη στιγμή της εισόδου του παιδιού στην οργανωμένη εκπαίδευση. Στόχος αυτού του βιβλίου δεν είναι να συζητήσει θεωρητικά ζητήματα γύρω από τη γλώσσα και τη διδασκαλία της ―μάλιστα στο Νηπιαγωγείο. Τα ζητήματα αυτά έχουν επαρκώς συζητηθεί και θα εξακολουθήσουν και στο μέλλον να απασχολούν την επιστημονική – παιδαγωγική κοινότητα. Βασική του επιδίωξη είναι να δώσει παραδείγματα ―και όχι υποδείγματα― γλωσσικών δραστηριοτήτων στους εκπαιδευτικούς που ασχολούνται με τη γλωσσική εκπαίδευση αυτής της τρυφερής ηλικίας, τα οποία έχουν επιτυχημένα δοκιμαστεί στην πράξη και θεωρούμε ότι με κατάλληλη προσαρμογή μπορούν να είναι εξίσου αποτελεσματικά και σε άλλα μαθησιακά περιβάλλοντα. Πριν προχωρήσουμε στην κατάθεση των διδακτικών προτάσεων, παραθέτουμε έναν δεκάλογο από τις βασικές γλωσσολογικές και παιδαγωγικές παραδοχές στις οποίες στηρίζονται οι προτεινόμενες δραστηριότητες, προκειμένου να υπάρχει κοινή θεωρητική – παιδαγωγική βάση ανάμεσα στους συντάκτες αυτών των διδακτικών δοκιμών και τους αποδέκτες τους ―τους «μάχιμους» νηπιαγωγούς.