Λουλάκης, Μιχαήλ [Συγγραφέας]. Εισαγωγή στη μαθηματική χρηματοοικονομία

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2015
  3. Ελληνικά
    • ο βιβλίο αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στην μαθηματική χρηματοοικονομία. Το βασικό αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η θεωρία τιμολόγησης και αντιστάθμισης χρηματοοικονομικών παραγώγων. Το αντικείμενο αναπτύσσεται αρχικά σε μοντέλα μιας περιόδου, έπειτα σε διακριτά μοντέλα πολλών περιόδων (διωνυμικό υπόδειγμα), ενώ το μοντέλο Black & Scholes λαμβάνεται στο όριο όταν το πλήθος των περιόδων Ν πάει στο άπειρο και η διάρκεια των περιόδων είναι Τ/Ν.

      Κάλλιπος