1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Πολιτική επιστήμη (Έννοια)
    2. Μεθοδολογία (Έννοια)