Λυμπερόπουλος, Κωνσταντίνος [Συγγραφέας]. Στρατηγικές διεθνούς και εξαγωγικού μάρκετινγκ

Έργο (αυτοτελές έργο)
2015
Ελληνικά
  • Οι σύγχρονες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ένα περιβάλλον ενοποίησης των αγορών προϊόντων, υπηρεσιών και παραγωγικών συντελεστών που οδηγεί μέσω της αλληλοσύνδεσης και αλληλεξάρτησης των εθνικών οικονομιών στη διαμόρφωση της παγκοσμιοποίησης. Υπό αυτό το πρίσμα, αναλύονται αρχικά οι αποφάσεις διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, τα στελέχη του Μάρκετινγκ οφείλουν να μην περιορίζουν τον ορίζοντα διαμόρφωσης των στρατηγικών τους αποφάσεων στα εθνικά τους σύνορα, αλλά να εξετάζουν τις τάσεις και εξελίξεις ενός παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος. Κάτι τέτοιο θα καταστεί εφικτό μέσω της μελέτης των επιδράσεων του διεθνούς εμπορίου και των ξένων αμέσων επενδύσεων στις οικονομίες των χωρών όπου δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις τους. Ταυτόχρονα, πρέπει να ερευνούν την αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών σε κάθε επιμέρους αγορά, ώστε να διαμορφώνουν στρατηγικές προσαρμοσμένες στις τοπικές ιδιαιτερότητες ολοένα και περισσότερο ομοιογενοποιούμενων αγορών. Οι στρατηγικές αυτές θα βασίζονται σε συστήματα πληροφοριών Μάρκετινγκ, τόσο για τις διεθνείς τάσεις και εξελίξεις, όσο και για τους μελλοντικούς ανταγωνιστές και τους πελάτες στις ξένες αγορές, στις οποίες πρόκειται να επεκταθούν. Στη συνέχεια, περιγράφονται αναλυτικά οι αποφάσεις σχετικά με τον προγραμματισμό μάρκετινγκ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται διεθνώς. Οι αποφάσεις αυτές αφορούν στρατηγικές προϊόντος, τιμολόγησης, δικτύων διανομής & logistics, καθώς και στρατηγικές προβολής και επικοινωνίας για διεθνείς αγορές. Τέλος, περιγράφεται η ανάλυση της διαδικασίας του στρατηγικού σχεδιασμού και προγραμματισμού στο Διεθνές Μάρκετινγκ, μέσω της εκπόνησης ενός διεθνούς στρατηγικού σχεδίου Μάρκετινγκ, καθώς και οι τρόποι ελέγχου ως αποφασιστικοί παράγοντες ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικών επιδόσεων στις δραστηριότητες της διεθνούς επιχείρησης.

    Κάλλιπος