1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Ιστορία (Έννοια)
    2. Διδασκαλία (Έννοια)
    3. Εγχειρίδια, κλπ. (Έννοια)