Κασιμάτης, Γεώργιος Ι. (1932-) [Συγγραφέας]. H μετάβαση στη ∆ηµοκρατία και το Σύνταγµα του 1975

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2005
  3. Ελληνικά
    • Η µετάβαση στη δηµοκρατία το 1974-1975 στην Ελλάδα είναι ένα ευρύτερης ιστορικής και πολιτικής σηµασίας γεγονός της πολιτικής και της συνταγµατικής µας ιστορίας, του οποίου οι καταβολές είναι πολύ πιο βαθιές και σύνθετες από τη δύναµη των ιστορικών συγκυριών που συνέβαλαν στην τελική µορφοποίησή του. Ο ευρωπαϊκός προσανατολισµός και ο πολιτικός και συνταγµατικός φιλελευθερισµός είναι δύο διαχρονικοί ονοµατικοί προσδιορισµοί, ένας ιστορικογεωγραφικός και ένας ιδεολογικοπολιτικός, οι οποίοι σηµαίνουν, για την Ελλάδα, το ίδιο πράγµα. Αυτό που σηµαίνουν αποτέλεσε τη βάση της νεότερης πολιτικής και συνταγµατικής µας ιστορίας, η οποία, το 1975, χωρίς µεταβολή ουσίας και χαρακτήρα, ενισχύθηκε και ανανεώθηκε. Συνεπώς, η εκδοτική ένταξη από τη Βουλή των Ελλήνων στον τόµο 30 χρόνια από το Σύνταγµα του 1975 της συνταγµατικής αλλαγής του 1974-1975 στην ιστορική σειρά των ελληνικών συνταγµάτων από το Ρήγα έως σήµερα δεν εκφράζει απλώς την κατάταξή της στη θέση της χρονολογικής της σειράς, αλλά τη διαπλαστική σχέση που τη συνδέει µε τη συνταγµατική µας ιστορία.