Μακροοικονομική - Δεύτερη αναθεωρημένη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 2010

 1. Έκδοση
 2. Abel, Andrew B. (1952-) | Bernanke, Ben S. (1953-) | Croushore, Dean Darrell (1956-)
 3. Λαντούρης, Γιάννης
 4. Μίνογλου, Μάγγη
 5. Δεύτερη αναθεωρημένη έκδοση
 6. Αθήνα: Κριτική, 2010
 7. 2 τόμοι σε 1, (1136 σελίδες) ; 25 εκατοστά
 8. Επιστημονική βιβλιοθήκη
 9. 9782602187364
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Πρόλογος
   ΜΕΡΟΣ 1 Εισαγωγή
   1 Εισαγωγή στη μακροοικονομική
   Ποιο είναι το αντικείμενο της μακροοικονομικής
   Με τι ασχολούνται οι μακροοικονομολόγοι;
   Γιατί διαφωνούν οι μακροοικονομολόγοι
   2 Ποσοτικές μετρήσεις και διάρθρωση της εθνικής οικονομίας
   Εθνικοί λογαριασμοί: Η μέτρηση του προϊόντος, του εισοδήματος και της δαπάνης
   Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
   Αποταμίευση και πλούτος
   Πραγματικό GDP, δείκτες τιμών και πληθωρισμός
   Επιτόκια
   ΜΕΡΟΣ 2 Μακροχρόνια οικονομική επίδοση
   3 Παραγωγικότητα, προϊόν και απασχόληση
   Πόσο παράγει η οικονομία; Η συνάρτηση παραγωγής
   Η ζήτηση εργασίας
   Η προσφορά εργασίας
   Ισορροπία στην αγορά εργασίας
   Ανεργία
   Σύνδεση του προϊόντος με την ανεργία: Ο νόμος του Okun
   4 Κατανάλωση, αποταμίευση και επένδυση
   Κατανάλωση και αποταμίευση
   Επένδυση
   Ισορροπία στην αγορά αγαθών
   5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία
   Το ισοζύγιο πληρωμών
   Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία
   Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία
   Αποταμίευση και επένδυση σε μεγάλες ανοικτές οικονομίες
   Δημοσιονομική πολιτική και ο λογαριασμός τρεχουσών συναλλαγών
   6 Μακροχρόνια οικονομική μεγέθυνση
   Οι πηγές της οικονομικής μεγέθυνσης
   Η δυναμική της μεγέθυνσης: Το υπόδειγμα του Solow
   Κρατικές πολιτικές για αύξηση του μακροχρόνιου επιπέδου διαβίωσης
   7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές
   Τι είναι χρήμα;
   Διάρθρωση χαρτοφυλακίου και ζήτηση περιουσιακών στοιχείων
   Η ζήτηση χρήματος
   Ισορροπία της αγοράς περιουσιακών στοιχείων
   Αύξηση της προσφοράς χρήματος και πληθωρισμός
   ΜΕΡΟΣ 3 Οικονομικοί κύκλοι και μακροοικονομική πολιτική
   8 Οικονομικοί κύκλοι
   Τι είναι ο οικονομικός κύκλος;
   Οι αμερικανικοί οικονομικοί κύκλοι: Ιστορική καταγραφή
   Χαρακτηριστικά του οικονομικού κύκλου
   Ανάλυση του οικονομικού κύκλου: Μια προεπισκόπηση
   9 Το υπόδειγμα IS-LM/AD-AS: Ένα γενικό πλαίσιο μακροοικονομικής ανάλυσης
   Η ευθεία FE: Ισορροπία στην αγορά εργασίας
   Η καμπύλη IS: Ισορροπία στην αγορά αγαθών
   Η καμπύλη LM: Ισορροπία στην αγορά περιουσιακών στοιχείων
   Γενική ισορροπία στο πλήρες υπόδειγμα IS-LM
   Προσαρμογή των τιμών και η επίτευξη γενικής ισορροπίας
   Συνολική ζήτηση και συνολική προσφορά
   10 Κλασική ανάλυση του οικονομικού κύκλου: Η μακροοικονομική θεωρία της εκκαθάρισης των αγορών
   Οι οικονομικοί κύκλοι στο κλασικό υπόδειγμα
   Το χρήμα στο κλασικό υπόδειγμα
   Η θεωρία των παρερμηνειών και η απουσία νομισματικής ουδετερότητας
   11 Κεϊνσιανισμός: Η μακροοικονομική θεωρία της ακαμψίας των μισθών και των τιμών
   Ακαμψία του πραγματικού μισθού
   Ακαμψία των τιμών
   Νομισματική και δημοσιονομική πολιτική στο κεϊνσιανό υπόδειγμα
   Η κεϊνσιανή θεωρία των οικονομικών κύκλων και η μακροοικονομική σταθεροποίηση
   ΜΕΡΟΣ 4 Μακροοικονομική πολιτική: Το περιβάλλον και οι θεσμοί της
   12 Ανεργία και πληθωρισμός
   Ανεργία και πληθωρισμός: Μια ανταγωνιστική σχέση;
   Το πρόβλημα της ανεργίας
   Το πρόβλημα του πληθωρισμού
   13 Συναλλαγματικές ισοτιμίες, οικονομικοί κύκλοι και μακροοικονομική πολιτική σε μια ανοικτή οικονομία
   Συναλλαγματικές ισοτιμίες
   Πώς προσδιορίζονται οι συναλλαγματικές ισοτιμίες: Μια ανάλυση προσφοράς και ζήτησης
   Το υπόδειγμα IS-LM σε μια ανοικτή οικονομία
   Μακροοικονομική πολιτική σε μια ανοικτή οικονομία με κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες
   Σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες
   14 Η νομισματική πολιτική και η κεντρική τράπεζα
   Αρχές προσδιορισμού της προσφοράς χρήματος
   Ο νομισματικός έλεγχος στις ΗΠΑ
   Η άσκηση της νομισματικής πολιτικής: Κανόνες ή διακριτή παρέμβαση;
   15 Οι δημόσιες δαπάνες και η χρηματοδότησή τους
   Ο κρατικός προϋπολογισμός: Δεδομένα και αριθμοί
   Δημόσιες δαπάνες, φόροι και μακροοικονομία
   Δημόσια ελλείμματα και χρέος
   Ελλείμματα και πληθωρισμός
   Παράρτημα Α': Μερικά χρήσιμα αναλυτικά εργαλεία
   Γλωσσάρι

   Politeianet