Περάκης, Ευάγγελος Εμμ. (1946-) [Συγγραφέας]. Πτωχευτικό δίκαιο

 1. Work (Individual)
 2. 2010
 3. Ελληνικά
  • Το πτωχευτικό δίκαιο αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σπουδαιότητα. Πρώτον, βραχυπρόθεσμα (και ίσως μεσοπρόθεσμα), διότι η διεθνής οικονομική κρίση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη συχνή εφαρμογή του. Από τότε που εκδηλώθηκε η οικονομική κρίση, κηρύχθηκαν οι μεγαλύτερες - διεθνώς - πτωχεύσεις που γνώρισε ο κόσμος. Δεύτερον όμως και πιο μακροπρόθεσμα, διότι το πτωχευτικό δίκαιο δεν είναι πλέον ένας εναλλακτικός τρόπος διακανονισμού του παθητικού και μόνο. Είναι ένας τρόπος για την αναδιοργάνωση της επιχείρησης, ένας διαχειριστικός τρόπος αναδιάταξης οικονομικών δυνάμεων και πόρων. Η σπουδαιότητα αυτή αναδεικνύεται με την εισαγωγή, στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές άλλες χώρες, νέας νομοθεσίας για την πτώχευση.

   Ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας (Ν 3588/2007) αποτελεί πλέον το νέο εργαλείο αντιμετώπισης της αφερεγγυότητας των επιχειρήσεων.

   Στο παρόν βιβλίο καταβάλλεται προσπάθεια ερμηνευτικής προσέγγισης του νέου δικαίου για την πτώχευση και ιδιαίτερα τη διαδικασία συνδιαλλαγής, την κήρυξη, το όργανα, τις συνέπειες και το ενεργητικό της πτώχευσης, την εταιρική πτώχευση, τις εργασίες της πτώχευσης, το σχέδιο αναδιοργάνωσης, την εκκαθάριση της περιουσίας του οφειλέτη και τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης στους πιστωτές, την περάτωση της πτώχευσης και την αποκατάσταση του οφειλέτη, την πτώχευση των υπερχρεωμένων νοικοκυριών (Ν 3869/2010) και το διεθνές πτωχευτικό δίκαιο.

   Τέλος σημαντική καινοτομία αποτελεί η ένθεση στο τέλος του βιβλίου τριών διαγραμμάτων που περιγράφουν με ευσύνοπτο και διαυγή τρόπο την πλήρη διαδικασία, τις προϋποθέσεις και τα στάδια για:

   - τη διαδικασία συνδιαλλαγής
   - την πτώχευση και
   - τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (Ν 3869/2010)

   BiblioNet