Λάζος, Γρηγόρης (1954-) [Συγγραφέας]. Διαφθορά και αντιδιαφθορά

  1. Work (Individual)
  2. 2005
  3. Ελληνικά
    • Το παρόν έργο αποτελεί την πρώτη μονογραφία για το πάντα επίκαιρο θέμα της διαφθοράς. Η διαφθορά θεωρήθηκε, ανέκαθεν, ως ένα εξαιρετικά προσφιλές πεδίο προβληματισμού για επιστήμονες που ασχολήθηκαν με πολιτικά και κοινωνικά θέματα, οι προσεγγίσεις τους όμως υπήρξαν μονομερείς και μονοδιάστατες. Για πρώτη φορά πραγματοποιείται μία τέτοια συστηματική έρευνα και ανάλυση της διαφθοράς και μάλιστα από έναν συγγραφέα που έχει την ιδιότητα του εγκληματολόγου. Στην αρχή του έργου παρατίθεται ο ορισμός της διαφθοράς, η εξέλιξη, τα προβλήματα και η σημασία της, θέματα σχετικά με την εμμονή στο χρηματισμό, το «στιγμιαίο» της πράξης και την πόλωση ενεργητικού-παθητικού. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα διάφορα θεωρήματα, μοντέλα και κατηγοριοποιήσεις της διαφθοράς ως χρηματισμού και οι «μακρές» ή «δομικές» μορφές διαφθοράς όπως η πώληση υψηλών θέσεων, η κάθετη διαφθορά-πελατειασμός και η οριζόντια διαφθορά-διαπλοκή, αναλύονται τα αίτια και τα αποτελέσματα του φαινομένου και προτείνονται λύσεις για την καταπολέμησή του, ενώ, τέλος, επισημαίνεται η άνοδος του ενδιαφέροντος τα τελευταία χρόνια για τη διαφθορά. Το έργο συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία, ελληνική και ξενόγλωσση.

      Biblionet