1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Τέχνη, Αρχαία (Έννοια)
    2. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)