Κοντοχρήστου, Μαρία [Επιμελητής]. Διεθνές γίγνεσθαι και πολιτισμός

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2018
  3. Ελληνικά
    • Το ανά χείρας βιβλίο στοχεύει στην ανάδειξη ενός χώρου πραγμάτευσης του φαινομένου του πολιτισμού και των σύγχρονων διαστάσεών του, ει- δικότερα όσον αφορά στη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ πολιτισμού και διεθνούς περιβάλλοντος, στο πλαίσιο της πολιτισμικής θεωρίας, της πολι- τιστικής πολιτικής, επικοινωνίας και οικονομίας.

      Η συγγραφή του βιβλίου αυτού στηρίζεται στην επιστημονική μου πε- ποίθηση ότι ο πολιτισμός αποτελεί ένα δυναμικό φαινόμενο που βρίσκεται σε συσχετισμό και σε μία εξελικτική διεργασία με το διεθνές γίγνεσθαι, όπου οι μεταβολές και η διαμόρφωση των νέων καταστάσεων προσδιο- ρίζουν σημαντικά τη σημασία και τη δυναμική του. Μια πεποίθηση που διαμορφώνεται ερευνητικά από την αναγκαιότητα ύπαρξης σχετικών με- λετών στη βάση της ουσιαστικής γνώσης, του γόνιμου επιστημονικού δια- λόγου, της συνεισφοράς στην επιστημονική κοινότητα και της προσφοράς στην κοινωνία και στον άνθρωπο.