Ρόκας, Νικόλαος Κ. [Συγγραφέας]. Αξιόγραφα

Έργο (αυτοτελές έργο)
1992
Ελληνικά
Ρόκας, Νικόλαος Κ.
  • Παλαιότερα το δίκαιο των αξιογράφων εθεωρείτο ως ο σπουδαιότερος κλάδος του εμπορικού δικαίου. Γι' αυτό και υπάρχει πλούσια ελληνική, βιβλιογραφία στο αντικείμενο αυτό. Τα τελευταία χρόνια έχει κοπάσει η θεωρητική ενασχόληση με τον κλάδο αυτόν δικαίου, ο οποίος έπαυσε πλέον να είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και έμεινε μάλλον στάσιμος. Πάντως τα αξιόγραφα, ιδίως λόγω της στενής επαφής τους με το αστικό δίκαιο, διδάσκονται στα περισσότερα Πανεπιστήμια ως υποχρεωτικό μάθημα. Εντούτοις η κατανόηση του μαθήματος αυτού ανέκαθεν δυσκόλευε και εξακολουθεί να δυσκολεύει τους σπουδαστές. Νομίζω ότι η δυσκολία αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ότι τα περισσότερα συγγράμματα απευθύνονται σε ώριμους νομικούς, γι' αυτό και συνήθως δεν περιέχουν αναλυτική αιτιολόγηση των διαφόρων, σύνθετων πράγματι, ρυθμίσεων, με αποτέλεσμα οι σπουδαστές να μην κατανοούν τους βασικούς θεσμούς αλλά να αρκούνται σε αποστήθηση γνώσεων, σε θέματα μάλιστα τεχνικής περισσότερο φύσεως. Αυτός ήταν ο κύριος λόγος, για τον οποίο αποφάσισα να προσθέσω ένα ακόμα, συνοπτικά και κατά το δυνατόν απλά γραμμένο, σύγγραμμα αξιογράφων στην ήδη πλούσια και υψηλού επιπέδου ελληνική βιβλιογραφία. Υπάρχει όμως και ένας άλλος, προσωπικός λόγος: Έτυχε να φοιτήσω σε κορυφαίους επιστήμονες του κλάδου αυτού δικαίου (Αλ. Τσιριντάνης, E. Ulmer), οι οποίοι από νωρίς με εισήγαγαν στους κεντρικούς προβληματισμούς των αξιογράφων. Γι' αυτό ανέκαθεν είχα την επιθυμία να ασχοληθώ και συγγραφικά με τα αξιόγραφα.

    Πολιτεία