Λαδή, Στέλλα [Συγγραφέας]. Ανάλυση δημόσιας πολιτικής

Έργο (αυτοτελές έργο)
Ελληνικά
 • Πώς και γιατί δρουν ή αδρανούν οι κυβερνήσεις σε σχέση με τα δημόσια προβλήματα και ποιες οι συνέπειες; Τι ορίζουμε ως δημόσιο πρόβλημα και πώς συγκροτείται η κυβερνητική ατζέντα; Ποιοί είναι οι δρώντες της δημόσιας πολιτικής; Τι είναι η παγκόσμια δημόσια πολιτική;

  Αυτά είναι μερικά από τα κεντρικά ερωτήματα που επιχειρεί να απαντήσει η δεύτερη, αναθεωρημένη έκδοση του Ανάλυση Δημόσιας Πολιτικής, αξιοποιώντας τη διεθνή βιβλιογραφία.
  Στο βιβλίο αποσαφηνίζονται βασικές έννοιες όπως ο δημόσιος τομέας, το δημόσιο συμφέρον, η κυβέρνηση και η διακυβέρνηση, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζονται οι εσωτερικοί και εξωτερικοί φορείς της δημόσιας πολιτικής. Ακολουθεί μια εισαγωγή στις προσεγγίσεις της δημόσιας πολιτικής, όπως αυτές απορρέουν από την κατανόησή της ως πολιτικού φαινομένου. Τα επόμενα κεφάλαια είναι αφιερωμένα στα διάφορα στάδια του κύκλου της δημόσιας πολιτικής: τη συγκρότηση της κυβερνητικής ατζέντας, τη διαμόρφωση πολιτικής και τη λήψη αποφάσεων, όπως επίσης και την υλοποίηση και αξιολόγηση της πολιτικής. Στη συνέχεια, η ανάλυση στρέφεται προς τους ιδεατούς τύπους της δημόσιας διοίκησης και διακυβέρνησης καθώς και τις σύγχρονες μεταρρυθμιστικές τάσεις. Το τελευταίο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην επίδραση που ασκεί η παγκοσμιοποίηση και ο εξευρωπαϊσμός στη δημόσια πολιτική των κρατών.

  Σκοπός του βιβλίου είναι να θέσει τις βάσεις για την κατανόηση των θεωρητικών πλαισίων και των εμπειρικών πρακτικών στο πεδίο της Δημόσιας Πολιτικής. Αποτελεί ένα σύγγραμμα αναφοράς: παρουσιάζει τις κυριότερες θεωρητικές τάσεις, ενώ κάθε θέμα εμπλουτίζεται με εμπειρικά παραδείγματα. Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται το εύρος των μοντέλων που έχουν αναπτυχθεί καθώς και οι διαφορετικές διεθνείς εφαρμογές τους.

  Το βιβλίο απευθύνεται σε σπουδαστές και ερευνητές της δημόσιας πολιτικής και της δημόσιας διοίκησης, αλλά και σε όσους επιθυμούν μια εισαγωγή στο σύγχρονο αυτό επιστημονικό πεδίο.

  Biblionet