Παντελιάδου, Σουζάνα [Συγγραφέας]. Μαθησιακές δυσκολίες και εκπαιδευτική πράξη

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. Ελληνικά
  • Το βιβλίο "Μαθησιακές δυσκολίες και εκπαιδευτική πράξη", απόρροια πολλών χρόνων εμπειρίας, ερευνητικής δραστηριότητας, πρακτικών εφαρμογών και πρακτικής εργασίας της συγγραφέως σε ειδικές τάξεις, επικεντρώνεται σε θέματα διδασκαλίας παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Παρουσιάζει τη σύγχρονη γνώση γύρω από τη φύση των μαθησιακών δυσκολιών, πραγματεύεται ζητήματα αξιολόγησής τους και περιγράφει με απλό και κατανοητό τρόπο ποικίλες διαστηριότητες εφαρμογής για τη διδασκαλία των παιδιών που αντιμετωπίζουν τέτοιες δυσκολίες.

   Στόχος του βιβλίου είναι κατ’ αρχάς η στήριξη των εκπαιδευτικών προκειμένου αυτοί αφενός να αντιμετωπίσουν και να επιλύσουν τις δυσκολίες που ανακύπτουν στην καθημερινή διδακτική πράξη και αφετέρου να παράσχουν συστηματική και ουσιαστική εξατομικευμένη διδασκαλία στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Ένας δεύτερος στόχος του βιβλίου είναι η εξοικείωση των εκπαιδευτικών και του αναγνωστικού κοινού με την τεχνογνωσία της ειδικής αγωγής και με τις σύγχρονες απόψεις για την καλύτερη κατανόηση και την αποτελεσματικότερη διδασκαλία των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες.
   Η ένδεια της ελληνικής βιβλιογραφίας ως προς τους τρόπους διδασκαλίας και η ανεπάρκεια των καθιερωμένων διδακτικών μοντέλων, τα οποία δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν με επιτυχία και να καλύψουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, καθιστούν το παρόν εγχειρίδιο ένα πολύτιμο βοήθημα, το οποίο αναμφίβολα θα διευκολύνει το έργο όλων εκείνων που ασχολούνται και αγωνιούν για την καθημερινή μάθηση και στήριξη των παιδιών σχολικής ηλικίας.

   Biblionet