Παραδόσεις θεωρίας της παραγωγής - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 1991

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Pasinetti, Luigi L. (1930-)
 4. Κορκοτσίδης, Αναστάσιος Σ.
 5. Πρώτη έκδοση
 6. Αθήνα: Κριτική, 1991
 7. 295 σελίδες : Πίνακες ; 24 εκατοστά
 8. Επιστημονική Βιβλιοθήκη
 9. 960218048X
 10. Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές σελίδα 295
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Κεφ.I. Μία Σύντομη Ιστορική Αναδρομή
   1 Εισαγωγή
   Η παραγωγή σαν χαρακτηριστικό των ανθρωπίνων κοινωνιών
   Δύο έννοιες του "πλούτου"
   Φυσικοί πόροι και παραγόμενος πλούτος
   Πέρα από την οικονομική ανάλυση
   Διακλαδική ανάλυση
   2 Francois Quesnay
   Το Tableau Economique
   Διαγραμματική παρουσίαση
   Πίνακας διπλής εισόδου
   3 David Ricardo
   Μονοτομεακό υπόδειγμα
   Διτομεακό υπόδειγμα
   Τα βασικά χαρακτηριστικά του Ρικαρδιανού συστήματος
   Επέκταση σε πολλούς τομείς
   Αναπάντητα ερωτήματα
   4 Karl Marx
   Απλή αναπαραγωγή
   Η λύση του Marx για το "πρόβλημα του μετασχηματισμού"
   Η λύση του Bortkiewicz
   5 Οι Μαρτζιναλιστές
   Το υπόδειγμα "καθαρής ανταλλαγής" και η άριστη κατανομή των πόρων
   Leon Walras
   Knut Wicksell
   6 Wassily Leontief και Piero Sraffa
   Κεφ.II Ο Πίνακας Συναλλαγών, ή Πίνακας Εισροών-Εκροών
   1 Ένα απλό οικονομικό σύστημα και ο πίνακας συναλλαγών αυτού
   Παρατηρήσεις επί της μεθόδου
   Ροές αγαθών
   Διάκριση ανάμεσα σε τεχνικές και σε καταναλωτικές απαιτήσεις
   Ο πίνακας εισροών-εκροών
   Έννοιες εθνικής λογιστικής
   2 Πρακτικά τεχνάσματα και διαδικασίες
   Προσαρμογή του θεωρητικού σχήματος έτσι ώστε να συμφωνήσει με την εμπειρική πραγματικότητα
   Προβλήματα ομαδοποίησης και απο-ομαδοποίησης
   Το ημερολογιακό έτος ως μονάδα χρόνου
   Ιδιάζοντες "κλάδοι"
   Ο τελικός τομέας
   Ενδιάμεσα στάδια κατά τον σχηματισμό των τιμών
   Αντικατάσταση των μέσων παραγωγής
   Μία πρακτική διαδικασία που αφορά την καθαρή και την μικτή επένδυση
   Ένας διακλαδικός πίνακας αποθεμάτων κεφαλαιουχικών αγαθών
   3 Πραγματικές εφαρμογές
   Οι σημαντικότεροι πίνακες εισροών-εκροών που έχουν συνταχθεί μέχρι σήμερα
   Σχεδιαστικοί στόχοι και θεωρητικοί στόχοι
   Κεφ.III Ένα Γραμμικό Υπόδειγμα Παραγωγής
   1 Ο πίνακας συναλλαγών σε αλγεβρικούς όρους
   Επιστροφή σε ένα απλουστευμένο οικονομικό σύστημα
   Ο πίνακας συναλλαγών
   2 Μία αλγεβρική επαναδιατύπωση
   3 Η λογιστική φύση της μέχρι τώρα διατύπωσης
   4 Μία ερμηνεία των aij συντελεστών της παραγωγής
   5 Δύο συστήματα εξισώσεων
   6 Περί της χρησιμότητας της άλγεβρας μητρών
   Κεφ.IV Το σύστημα Leontief
   1 Δύο συστήματα γραμμικών εξισώσεων
   2 Το κλειστό σύστημα Leontief
   Επεξήγηση του όρου "κλειστό"
   Αναγκαία συνθήκη για την ύπαρξη λύσεων με οικονομικό νόημα
   3 Οι λύσεις του κλειστού συστήματος
   Σχετικές τιμές και σχετικές ποσότητες
   Ικανή συνθήκη για την εξασφάλιση μη αρνητικών λύσεων
   4 Το ανοικτό σύστημα Leontief
   Ασυμμετρία μεταξύ διακλαδικών σχέσεων και τελικού τομέα
   Το ανοικτό σύστημα
   Ένα "δυϊκό" σύστημα τιμών
   5 Η λύση του ανοικτού συστήματος
   Μοναδική λύση
   Λύση με οικονομικό νόημα
   6 Οι απαιτήσεις σε εργασία
   7 Οικονομική ερμηνεία της αντίστροφης μήτρας
   Οι άμεσες και οι έμμεσες απαιτήσεις
   Αριθμητικό παράδειγμα
   8 Επαναληπτική μέθοδος υπολογισμού της αντίστροφης μήτρας Leontief
   Ανάπτυγμα σε δυναμοσειρά
   Οικονομική ερμηνεία του αναπτύγματος σε δυναμοσειρά
   9 Περιορισμοί του συστήματος Leontief
   Κεφ.V Το σύστημα Sraffa
   1 Παραγωγή εμπορευμάτων μέσω εμπορευμάτων
   2 Οι υποθέσεις
   3 Το σύστημα τιμών
   4 Αναζήτηση σχέσης η οποία καθιστά το σύστημα τιμών προσδιορισμένο
   5 Σχετικές τιμές που αντιστοιχούν στα διάφορα επίπεδα ποσοστού κέρδους
   Ακραίες περιπτώσεις και ενδιάμεσες περιπτώσεις
   Η καθαρά εργασιακή θεωρία της αξίας
   Το μέγιστο ποσοστό κέρδους
   Η συνθήκη βιωσιμότητας
   Μία καθαρά κεφαλαιουχική θεωρία της αξίας
   Η γενική περίπτωση
   Μεταβολές των τιμών σαν αποτέλεσμα μεταβολών στο ποσοστό κέρδους
   6 Η σχέση ανάμεσα στο ημερομίσθιο και το ποσοστό κέρδους
   Διανομή του εισοδήματος και μεταβολές των σχετικών τιμών
   Η ειδική περίπτωση ενιαίας έντασης κεφαλαίου
   Η γενική περίπτωση
   7 Αναγωγή των τιμών σε "χρονολογημένες" ποσότητες εργασίας
   Συγκλίνουσα σειρά ποσοτήτων εργασίας
   Σειρά "στρωματώσεων" μισθών και κερδών [...]
   Παράρτημα Κεφ.V "Το Μαρξικό πρόβλημα του μετασχηματισμού των αξιών σε τιμές παραγωγής"
   Κεφ.VI Η Επιλογή Τεχνικής
   Παράρτημα Κεφ.VI Γραμμικός προγραμματισμός, υποκατάσταση κ΄ το νόημα του συστήματος τιμών
   Κεφ.VII Εισαγωγή στα Δυναμικά Υποδείγματα Παραγωγής
   Μαθηματικό Παράρτημα. Μία Στοιχειώδης Εισαγωγή στην Άλγεβρα Μητρών

   Politeianet