Δεληγιάννη-Δημητράκου, Χριστίνα [Συγγραφέας]. Εισαγωγή στο συγκριτικό δίκαιο

Έργο (αυτοτελές έργο)
1997
Ελληνικά
  • Η παγκοσμιοποίηση των κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων και η ανάγκη αναζήτησης οικουμενικών λύσεων, η ενεργός συμμετοχή της χώρας μας στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, η έντονη κινητικότητα των φοιτητών στα πλαίσια των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων Erasmus-Socrates και Tempus, όλοι αυτοί οι παράγοντες, που έχουν διεθνοποιήσει έντονα τα τελευταία χρόνια τις νομικές σπουδές και τα νομικά επαγγέλματα, καθιστούν επιτακτική τόσο την επανεξέταση των θεωρητικών ζητημάτων του συγκριτικού δικαίου, όσο και την ανανέωση των μεθόδων και των εργαλείων διδασκαλίας του.
    Το βιβλίο αυτό επιχειρεί να ανταποκριθεί στα παραπάνω αιτήματα. Αν και προορίζεται να καλύψει διδακτικές κυρίως ανάγκες, η μελέτη του είναι χρήσιμη για το νομικό της πράξης, που επιθυμεί να γνωρίσει τα γενικά χαρακτηριστικά των ξένων δικαιικών συστημάτων, καθώς και τις λύσεις που δίνονται στα μεθοδολογικά προβλήματα που δημιουργεί η μελέτη του ξένου δικαίου.
    Στα επι μέρους κεφάλαιά του εξετάζονται διαδοχικά: η έννοια και το περιεχόμενο του συγκριτικού δικαίου, η συγκριτική μέθοδος και οι θεμελιώδεις αρχές της, η ταξινόμηση των εθνικών δικαιικών συστημάτων σε μεγάλα συστήματα και οικογένειες, τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά των μεγάλων δικαιικών οικογενειών, οι σκοποί του συγκριτικού δικαίου και ο τρόπος χρησιμοποίησής του τόσο κατά τη θέσπιση κανόνων δικαίου σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, όσο και κατά την εφαρμογή του δικαίου από τα εθνικά και τα διεθνή δικαιοδοτικά όργανα.

    BiblioNet