1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Συνδικαλιστικές οργανώσεις (Έννοια)
    2. Δίκαιο και νομοθεσία (Έννοια)
    3. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)