Από τις σύνθετες τέχνες στα υπερμέσα και τους νέους εικονικούς-δυνητικούς χώρους : ένα εγχειρίδιο για τον καλλιτέχνη που ασχολείται με την ψηφιακή τέχνη Α' Τόμος, Το περιβάλλον δημιουργίας και παρουσίασης της ψηφιακής τέχνης: τα ψηφιακά εργαλεία της καλλιτεχνικής έκφρασης - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015

Bibliographic Info

Manifestation
423 σελίδες
978-960-603-372-8
Το περιβάλλον δημιουργίας και παρουσίασης της ψηφιακής τέχνης: τα ψηφιακά εργαλεία της καλλιτεχνικής έκφρασης
Υπολογιστής (Computer)
Computer carriers - online resource
Ελλάδα

1. Γενεαλογία των μέσων

2. Προσπάθεια περιγραφής της ψηφιακής τέχνης

3. Το εργαστήριο του σύγχρονου καλλιτέχνη και οι χώροι προβολής του ψηφιακού έργου

4. Οι δικτυακές ομάδες τα κοινωνικά κινήματα και ο ρόλος τους στην Τέχνη

5. Οι διαδικτυακοί πολυχρηστικοί κόσμοι

6. Η διαδικασία δημιουργίας στις ψηφιακές τέχνες: Μεθοδολογία του ψηφιακού έργου. Αφήγηση – σενάριο – πολυσενάριο – προγραμματισμός

7. Τα βασικά ψηφιακά εργαλεία καλλιτεχνικής επεξεργασίας και διαχείρισης της εικόνας

8. Τα ψηφιακά εργαλεία καλλιτεχνικής έκφρασης που αφορούν στις νέες εικόνες (τρισδιάστατα γραφικά)

9. Τα ψηφιακά εργαλεία καλλιτεχνικής έκφρασης που αφορούν τον ήχο

10. Τα ψηφιακά εργαλεία καλλιτεχνικής έκφρασης που αφορούν στον συνδυασμό ή στη διαχείριση της εικόνας και του ήχου

11. Το διαδραστικό έργο και το τεχνολογικό υπόβαθρο της διάδρασης

12. Ο προγραμματισμός ως δημιουργική πράξη

13. Επί μέρους διαδικασίες και εργαλεία για την παραγωγή και προώθηση ενός έργου

Το βιβλίο εισάγει τον αναγνώστη στον χώρο της ψηφιακής τέχνης. Επιχειρεί να περιγράψει το συνεχώς εξελισσόμενο νέο περιβάλλον εργασίας, επικοινωνίας και προβολής του ψηφιακού έργου τέχνης. Περιγράφει, επίσης, τα νέα εργαλεία καλλιτεχνικής έκφρασης, αλλά και τα εργαλεία οργάνωσης, αρχειοθέτησης και επικοινωνίας, στοιχεία απαραίτητα για την καλλιτεχνική δημιουργία.