Σπυρόπουλος, Γεώργιος Μ. [Συγγραφέας]. Διεθνείς σχέσεις

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2010
  3. Ελληνικά
    • Το βιβλίο αυτό, που έρχεται να συμπληρώσει την υφιστάμενη βιβλιογραφία, παρουσιάζει στην πρώτη του έκδοση με πληρότητα και αντικειμενικότητα βασικές θεματικές των Διεθνών Σχέσεων. Το  εστιακό του σημείο επικεντρώνεται γύρω από τέσσερις άξονες ανάλυσης: τη ρεαλιστική θεώρηση, τη σχέση ισχύος, τη διεθνή συνεργασία και τη συμπεριφορά των κρατών σε σχέση με την ίδια τους την ασφάλεια. Η προσέγγιση των εν λόγω εννοιών γίνεται υπό τη διττή προσπάθεια συγκερασμού της θεωρίας και της πράξης.